*alt_site_homepage_image*
lt

ES sutartys

ES sutartys

 1. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos Bendrijų Komisijos delegacijos įkūrimo Lietuvos Respublikoje ir dėl jai suteikiamų privilegijų ir imuniteto
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Commission of the European Communities on the Establishment and the Privileges and Immunities of the Delegation of the Commission of the European Communities in Lithuania
  Liuksemburgas, 1995.10.30
  Įsigaliojo 1995.11.23
  "V.Ž." - 1995 Nr.99
 2. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos Policijos Misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje
  Agreement between the European Union and the Republic of Lithuania on the participation of the Republic of Lithuania in the European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina (BiH)
  Briuselis, 2002.12.11
  Įsigaliojo 2002.12.11
  "V.Ž." - 2003 Nr.8
 3. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos pajėgose (ESVP) Šiaurės Makedonijoje
  Agreement between the Republic of Lithuania and the European Union on the Participation of the Republic of Lithuania in the European Union-led Forces (EUF) in the North Macedonia
  Briuselis, 2003.09.09
  Įsigaliojo 2003.09.09
  "V.Ž." - 2003 Nr.97
 4. Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartis dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą
  Treaty between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, concerning the Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
  Atėnai, 2003.04.16
  Įsigaliojo 2004.05.01
  Skelbta „V.Ž.” – 2004 m. Nr. 1
 5. Susitarimas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos Ekonominėje Erdvėje
  Agreement on the Participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area
  Liuksemburgas, 2003.10.14
  Įsigaliojo 2005.12.06
 6. Europos Sąjungos valstybių narių susitarimas dėl karinio ir civilių personalo, perkelto į Europos Sąjungos institucijas, vadaviečių ir pajėgų, kurios gali būti priskirtos Europos Sąjungai rengiantis įgyvendinti ir įgyvendinant Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, įskaitant pratybas, bei valstybių narių karinio ir civilių personalo, priskirto Europos Sąjungai šioms užduotims vykdyti, statuso (ES SOFA)
  Agreement between the Member States of the European Union concerning the status of military and civilian staff seconded to the institutions of the European Union, of the headquarters and forces which may be made available to the European Union in the context of the preparation and execution of the tasks referred to in Article 17(2) of the Treaty on European Union, including exercises, and of the military and civilian staff of the Member States put at the disposal of the European Union to act in this context (EU SOFA)
  Briuselis, 2003-11-17.
  Įsigaliojo 2019-04-01.
  Skelbtas ES OL, 2003-12-31, Nr. 2003/C 321/02, ir "Valstybės žiniose" 2006 m., Nr. 105-3998.
 7. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS)
  Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Members and the State of Israel
  Briuselis, 2004.07.13
  Įsigaliojo 2005m. birželio 4 d.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2005 m. Nr.70-2510 (2515?)
 8. Europos ir Viduržiemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, Protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.
  Liuksemburgas, 2007 m. balandžio 24 d
  Protokolas taikomas laikinai nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.(nuo 2002-04-22 d. Valencijoje pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo datos)
 9. Europos Bendrijos, Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Andoros Kunigaikštystės Supratimo memorandumą, pridedamą prie Europos Bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo
  Patvirtinta Vyriausybės 2004.10.20 nutarimu Nr. 1312
 10. Europos Bendrijos, Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos Supratimo memorandumas
  Memorandum of understanding between the European Community, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia ,the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta , the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic ,the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Swiss confederation
  Liuksemburgas, 2004.10.26
  Įsigaliojo 2004.10.26
 11. Europos Bendrijos, Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Andoros Kunigaikštystės Supratimo memorandumas
  Memorandum of Understanding between the European Community, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Principality of Andorra
  Briuselis, 2004.11.15
  Įsigaliojo 2004.11.15
  Skelbta - OL L 359 (04/12/2004)
 12. Europos ir Viduržiemio jūros regiono valstybių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą.
  Protocol to the Euro-Mediterranean  Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one Part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union.
  Laikinai taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.
 13. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas, iš dalies keičiantis 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių reikia imtis, ir tvarkos, kurios reikia laikytis, siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą
  Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, amending the Internal Agreement of 18 September 2000 on Measures to be taken and Procedures to be followed for the Implementation of the ACP-EC Partnership Agreement.
  Liuksemburgas, 2006-04-10
  Ratifikuotas 2007-05-24 d. įstatymu Nr. X-1153
  Įsigalioja 2008-07-01 d.
  Skelbtas OL L 247,2006 -09-09, p.48
 14. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE KYRGYZ REPUBLIC, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND ROMANIA TO THE EUROPEAN UNION
  Briuselis, 2008-06-11 d.
  Galioja laikinai nuo  2007-01-01 d.
 15. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, Protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Euro Mediterranean Agreement between the European Communities and their member states, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Czeck Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union
  Liuksemburgas, 2005-05-31
  Laikinai taikomas nuo 2004-05-01
  Įsigaliojo 2008-08-01
 16. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimą prie PBS
  Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) between the European Communities and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, on the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the PCA
  Briuselis, 2007-03-27
  Įsigaliojo 2008-09-01.
  Skelbtas ES OL L 2007 m. Nr. 110.
 17. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas
  Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part
  Liuksemburgas, 2006-06-12.
  Įsigaliojo 2009-04-01.
  Skelbtas ES OL L 2009 m. Nr. 107.

  16.1. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
  Briuselis, 2008-11-19.
  Įsigaliojo 2009-04-01.
  Skelbtas ES OL L 2009 m. Nr. 107.  
   
 18. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, to take account of the accession of the republic of Bulgaria and Romania to the European Union
  Briuselis, 2007-06-27.
  Įsigaliojo 2009-04-01.
  Skelbtas ES OL L 2007 m. Nr. 202.
 19. Europos ir Viduržiemio jūros regiono valstybių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one Part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
  Briuselis, 2007-11-26.
  Įsigaliojo 2008-09-01.
  Skelbtas ES OL L 2007 m. Nr. 312.
 20. Susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl ekstradicijos
  Vašingtonas, 2003-06-25.
  Įsigaliojo 2010-02-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-529.
  Skelbtas ES OL L 2003 m. Nr. 181.
  20.1. Protokolas dėl Susitarimo tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl ekstradicijos taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutarčiai

  Protocol on the application of the Agreement on Extradition between the United States of America and the European Union to the Extradition Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America
  Briuselis, 2005-06-15
  Įsigalioja 2010-02-01
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006-03-30 įstatymu Nr. X-529
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2006 Nr. 51-1860.

 21. Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos
  Vašingtonas, 2003-06-25.
  Įsigaliojo 2010-02-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-530.
  Skelbtas ES OL L 2003 m. Nr. 181.
  21.1. Protokolas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarčiai dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose
  Protocol on the application of the Agreement on Mutual Legal Assistance between the United States of America and the European Union to the Treaty between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United States of America on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
  Briuselis, 2005-06-15.
  Įsigaliojo 2010-02-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-530.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2006 Nr. 51-1861.
 22. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas
  Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part
  Briuselis, 2012-06-26.
  Laikinai taikoma tarp ES ir Peru nuo 2013-03-01, tarp ES ir Kolumbijos nuo 2013-08-01.
  Skelbtas ES OL L 354 (2012 m.)
 23. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas
  Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of the State of Israel, of the other part
  Liuksemburgas, 2013-06-10.
  Laikinai taikomas nuo pasirašymo dienos.
  Skelbtas ES OL L 208 (2013 m.)
 24. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas
  Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
  Liuksemburgas, 2008-04-29.
  Įsigalioja 2013-09-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2013 m. birželio 18 d. įstatymu Nr. XII-387.
  Skelbtas ES OL L 278 (2013 m.)
 25. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS)
  Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satelite System (GNSS) between the European Community and its Members and Ukraine
  Kijevas, 2005-12-01. 
  Įsigaliojo 2013-12-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. sausio 12 d. įstatymu Nr. XI-142.
 26. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas
  Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part
  Briuselis, 2010-05-10.
  Įsigaliojo 2014-06-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. balandžio 12 d. įstatymu Nr. XI-1964.
  Skelbtas ES OL L 020 (2013 m.)

 27. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas
  Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Iraq, of the other part
  Briuselis, 2012-05-11.
  Įsigaliojo 2018-08-01.
  Vadovaujantis Susitarimo 117 str. 1 d., Sąjunga ir Irakas šio Susitarimo 1 ir 2 straipsnius ir I, II, III ir V antraštines dalis laikinai taiko nuo 2012-08-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 6 d. įstatymu Nr. XII-40.
  Skelbtas ES OL 2012-07-31, Nr. L 204/18.

 28. Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis
  Treaty Establishing the European Stability Mechanism between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland
  Briuselis, 2012-02-02.
  28.1. Deklaracija dėl Europos stabilumo mechanizmo
          Declaration on the European Stability Mechanism
          Briuselis, 2012-09-27
          Skelbta TAR, 2015-03-31, i.k. 2015-04811.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2015-02-03.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2014 m. gruodžio 18 d. įstatymu Nr. XII-1493.
  Konsoliduotas tekstas paskelbtas TAR, 2015-03-04, i. k. 2015-03356.
  28.2 Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiama Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis
  Agreement amending the Treaty Establishing the European Stability Mechanism between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic,the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland
  Briuselis, 2021-01-27 ir 2021-02-08.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas 2021 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XIV-590.
  Skelbtas TAR, 2021-11-16, i. k. 2021-23668.

 29. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas
  Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their member states, of the one part, and the Bosnia and Herzegovina, of the other part
  Liuksemburgas, 2008-06-16.
  Įsigaliojo 2015-06-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. vasario 5 d. įstatymu Nr. XI-160.

 30. Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių susitarimas dėl įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi Europos Sąjungos interesais, apsaugos
  Agreement between the Member States of the European Union, meeting within the Council, regarding the Protection of Classified Information Exchanged in the Interests of European Union
  Briuselis, 2011-05-25.
  Įsigaliojo 2015-12-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričio 6 d. įstatymu Nr. XI-2365.
  Skelbtas TAR, 2016-01-21, i. k. 2016-01333.

 31. Susitarimas dėl įnašų į bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo
  Agreement on the Transfer and Mutualisation of Contribution to the Single Resolution Fund
  Briuselis, 2014-05-21.
  Įsigaliojo 2016-01-01.
  Ratifikuotas 2015-11-12 Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XII-2014.
  Skelbtas TAR, 2017-04-12, i. k. 2017-06261.
  31.1. Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo
  Agreement amending the Agreement on the Transfer and Mutualisation of Contributions to the Single Resolution Fund between the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Republic of Croatia, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and the Republic of Finland
  Briuselis, 2021-01-27 ir 2021-02-08.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas 2021 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XIV-589.
  Skelbtas TAR, 2021-11-16, i. k. 2021-23667.

 32. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimas
  Cooperation Agreement on Satellite Navigation between the European Union and its Member States and the Kingdom of Norway
  Briuselis, 2010-09-22.
  Įsigaliojo 2016-04-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2011 m. birželio 16 d. įstatymu Nr. XI-1455.
  Skelbtas 2010 m. spalio 29 d. ES oficialiajame leidinyje L283.

 33. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS)
  Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member states, of the one part,  and the Republic of Korea, of the other part
  Helsinkis, 2006-09-09.
  Įsigaliojo 2016-07-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. gruodžio 13 d. įstatymu Nr. X-1369.
  Skelbtas 2006-10-19, ES OL Nr. L288.

 34. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo
  Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part
  Briuselis, 2012-06-27.
  Įsigaliojo 2016-10-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2013 m. kovo 19 d. įstatymu Nr. XII-200.

 35. Europos Sąjungos, Europos Atominės Energijos Bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos Asociacijos susitarimas
  Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and Their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part
  Briuselis, 2014-03-21 ir 2014-06-27.
  Įsigalioja 2017-09-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2014 m. liepos 8 d. įstatymu Nr. XII-989.
  Skelbtas 2014-05-29, ES OL Nr. L161.

 36. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo
  Framework Agreement on Partnership and Cooperation between Mongolia, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part
  Ulan Batoras, 2013-04-30.
  Įsigaliojo 2017-11-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2014 m. birželio 12 d. įstatymu Nr. XII-938.

 37. Ganos, vienos šalies, ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies, tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas
  Stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part
  Briuselis, 2016-07-28.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 7 d. įstatymu Nr. XIII-845.
  Skelbtas 2016-10-21, ES OL L287.

 38. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas
  Cooperation Agreement on Partnershio and Development between the European Union and Its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Afghanistan, of another part
  Miunchenas, 2017-02-18.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 7 d. įstatymu Nr. XIII-846.
  Skelbtas 2017-03-14, ES OL Nr. L67.

 39. Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Šiaurės Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo
  Multilateral Agreement between the European Community and its Member States, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Republic of North Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the establishment of a European Common Aviation Area
  Liuksemburgas, 2006-06-09.
  Įsigaliojo 2017-12-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 7 d. įstatymu Nr. X-1172.
  Skelbtas ES OL, 2006-10-16, L285.

 40. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europosir Viduržiemio jūros regiono šalių susitarimas dėl susisiekimo oru
  Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the Europon Community and its Member States, of the one part and the Kingdom of Morocco, of the other part
  Briuselis, 2006-12-12.
  Įsigalioja 2018-03-19.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2007 m. lapkričio 20 d. įstatymu Nr. X-1333.
  Skelbta 2006-12-29, ES OL L386.

 41. Europos-Viduržemio susitarimo, steigiančio Europos Bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Libano Respublikos, iš kitos pusės asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
  Briuselis. 2015-04-01.
  Neįsigaliojęs.

 42. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Euro-Mediterranean agreement establishing an association between the European Community and its member states, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
  Briuselis, 2015-06-18.
  Įsigaliojo 2018-08-01.
  Laikinai taikomas nuo 2007-01-01.
  Skelbtas ES OL 2015-06-27, L 162/3.

 43. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
  Briuselis, 2016-04-28.
  Įsigaliojo 2018-08-01.
  Laikinai taikomas 2013-07-01.
  Skelbtas ES OL 2016-06-01, Nr. L 144/3.

 44. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Islandijos susitarimas dėl Islandijos dalyvavimo bendrai vykdant Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu
  Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Iceland, of the other part, concerning Iceland's participation in the joint fulfilment of the commitments of the European Union, its Member States and Iceland for the second commitment period of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
  Briuselis, 2015-04-01.
  Įsigaliojo 2018-11-27.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2015 m. spalio 20 d. įstatymu Nr. XII-1980.
  Skelbtas ES OL 2015-08-04, Nr. L 207.

 45. Kanados ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo
  Agreement on Air Transport between the European Community and its Member States, of the one part, and Canada, of the other part
  Briuselis, 2009-12-17.
  Įsigaliojo 2019-05-16.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. spalio 11 d. įstatymu Nr. XII-2663.
  Skelbtas ES OL 2010-08-06, Nr. L 207/30.
  45.1. Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių oro susisiekimo susitarimas
  Protocol amending the Agreement on Air Transport between Canada and the European Community and its Member States, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Croatia
  Briuselis, 2017-01-27.
  Įsigaliojo 2019-05-16.
  Skelbtas ES OL 2019-05-08, Nr. L 120/5.

 46. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas
  Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of the State of Israel, of the other part
  Liuksemburgas, 2013-06-10.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. gegužės 7 d. įstatymu Nr. XIII-2101.
  Skelbtas ES OL, 2013-08-02, Nr. L 208/3.

  46.1. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol Amending the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of the State of Israel, of the other part, to take account of the Accession to the European union of the Republic of Croatia
  Briuselis, 2015-02-19.
  Neįsigaliojęs.
  Skelbtas ES OL, 2015-03-07, Nr. L 64/3.

 47. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas
  Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part
  Astana, 2015-12-21.
  Įsigaliojo 2020-03-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. spalio 11 d. įstatymu Nr. XII-2665.
  Skelbtas ES OL 2016-02-04, Nr. L 29/3.

 48. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl oro susisiekimo
  Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, on the one hand, and the United States of America on the other hand
  Briuselis, 2007-04-25, Vašingtonas, 2007-04-30.
  Įsigaliojo 2020-06-29.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2008 m. spalio 14 d. įstatymu Nr. X-1747.
  Skelbtas ES OL L134/1, 2007-05-25

  48.1. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas                  
  Protocol to amend the Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United States of America, of the other part
  Liuksemburgas, 2010-06-24.
  Įsigaliojo 2022-05-05.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XIII-1443.
  Skelbtas ES OL L223, 2010-08-25.

 49. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrasis susitarimas
  Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Australia, of the other part
  Manila 2017-08-07.
  Įsigaliojo 2022-10-21. 
  Laikinas abipusiai nustatytų nuostatų (61 straipsnio 2 dalis) taikymas tarp ES ir Australijos nuo 2018-10-04 (Pranešimas dėl susitarimo laikino taikymo, ES OL L 313, 2018-12-10).
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2020 m. lapkričio 5 d. įstatymu Nr. XIII-3369. 
  Skelbtas ES OL L 237, 2017-09-15.

 50. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas
  Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore, of the other part
  Briuselis, 2018-10-19.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2020 m. lapkričio 5 d. įstatymu Nr. XIII-3368.

 51. Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas
  Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part
  Briuselis, 2017-11-24.
  Įsigalioja 2021-03-01. Laikinai taikomas tarp ES ir Armėnijos nuo 2018-06-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 24 d. įstatymu Nr. XIII-1194.
  Skelbtas ES OL L23,  2018-01-26.

 52. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas
  Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part
  Tokijus, 2018-07-17.
  Neįsigaliojęs.  Laikinai taikomas tarp ES ir Japonijos nuo 2019-02-01 (Pranešimas dėl laikino taikymo).
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2021 m. balandžio 22 d. įstatymu Nr. XIV-262.
  Skelbtas ES OL L216, 2018-08-24.

 53. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimas
  Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore, of the other part
  Briuselis, 2018-10-19.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2021 m. gegužės 20 d. įstatymu Nr. XIV-322.
  Skelbtas ES OL L279, 2018-11-09.

 54. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas
  Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part
  Hanojus, 2019-06-30.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2021 m. gegužės 20 d. įstatymu Nr. XIV-323.
  Skelbtas ES OL L175, 2019-06-28.

 55. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimas dėl santykių ir bendradarbiavimo
  Partnership Agreement on Relations and Cooperation betweeb the European Union and its member states, of the one part, and New Zealand, of the other part
  Briuselis, 2016-10-05.
  Įsigaliojo 2022-07-21.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 3 d. įstatymu Nr. XIII-1135.
  Skelbtas ES OL L321, 2016-11-29.

 56. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas
  Common Aviation Area Agreement Between the European Union and its Member States, of the One Part, and Ukraine, of the Other Part
  Kyjivas, 2021-10-12.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2023 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. XIV-1919.
  Skelbtas ES OL, 2021-11-03, L387.

 57. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kataro Valstybės susitarimas dėl oro susisiekimo
  Agreement on air transport between the European Union and its Member States, of the one part, and the State of Qatar, of the other part
  Liuksemburgas, 2021-10-18.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2023 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. XIV-1918.
  Skelbtas ES OL, 2021-11-05, L391.

 58. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Armėnijos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas
  Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part
  Briuselis, 2021-11-15.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2023 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. XIV-1917.
  Skelbtas ES OL, 2021-12-01, L429.

 59. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Tailando Karalystės pagrindų susitarimas dėl visapusiškos partnerystės ir bendradarbiavimo
  Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and Its Member States, of the one part, and the Kingdom of Thailand, of the other part
  Briuselis, 2022-12-14.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2023 m. spalio 31 d. įstatymu Nr. XIV-2214.

 60. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Malaizijos Vyriausybės pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo
  Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and Its Member States, of the one part, and the Government of Malaysia, of the other part
  Briuselis, 2022-12-14.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2023 m. spalio 31 d. įstatymu Nr. XIV-2213.

 61. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos valstybių narių ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus oro susisiekimo susitarimas
  Comprehensive Air Transport Agrement between the Member States of the Association of Southeast Asian Nations, and the European Union and Its Member States
  Balis, Indonezija, 2022-10-17.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2023 m. gruodžio 19 d. įstatymu Nr. XIV-2426.

 62. Susitarimas, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija

  Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

  Tegusigalpa, 2012-06-29.

  Įsigaliojo 2024-05-01.

  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2017 m. balandžio 25 d. įstatymu Nr. XIII-311.

  Skelbtas 2012-12-15, ES OL L346.