*alt_site_homepage_image*
lt

Europos Sąjungos institucijos

Europos Sąjungos institucijos

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas, kaip ir Europos Sąjungos Taryba (Taryba), yra pagrindinė ES teisėkūros institucija. Parlamentas yra vienintelė ES institucija, į kurią ES piliečiai kas penkerius metus vykstančiuose rinkimuose tiesiogiai išrenka  savo atstovus.

Europos Parlamentas atlieka tris svarbiausias funkcijas:

 • Svarsto ES teisės aktus ir kartu su Taryba juos priima;
 • tikrina kitų ES institucijų darbą, siekdamas, kad jos veiktų demokratiškai;
 • svarsto ES biudžetą ir kartu su Taryba jį priima.

Į 2019-2024 m.  kadencijos Europos Parlamentą  Lietuvoje buvo išrinkti  :

 • Petras Auštrevičius
 • Vilija Blinkevičiūtė
 • Stasys Jakeliūnas
 • Rasa Juknevičienė
 • Andrius Kubilius
 • Aušra Maldeikienė
 • Liudas Mažylis
 • Juozas Olekas
 • Bronis Ropė
 • Valdemar Tomaševski
 • Viktor Uspaskich

Daugiau informacijos apie Europos Parlamentą rasite čia.

 


 

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba yra aukščiausio lygio susitikimai, į kuriuos ES vadovai susirenka priimti sprendimų dėl bendrųjų politinių prioritetų ir pagrindinių iniciatyvų. Paprastai per metus surengiami maždaug keturi susitikimai, kuriems pirmininkauja Europos Vadovų Tarybos pirmininkas.

Europos Vadovų Tarybos vaidmuo dvejopas: nustatyti bendrą ES politikos kryptį bei prioritetus ir nagrinėti sudėtingus klausimus, kurių negalima išspręsti žemesniu – tarpvyriausybinio bendradarbiavimio – lygmeniu.

Nors Europos Vadovų Taryba daro didelę įtaką rengiant ES politinę darbotvarkę, ji neturi galių leisti teisės aktus.

Daugiau informacijos apie Europos Vadovų Tarybą rasite čia.

 


 

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Tarybos, neoficiliai dar vadinamos ES Taryba, posėdžius renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.

Europos Sąjungos Tarybos veikla:

 • priima ES teisės aktus;
 • koordinuoja ES šalių politiką;
 • pasirašo ES ir kitų valstybių susitarimus
 • tvirtina metinį ES biudžetą
 • formuoja ES užsienio ir gynybos politiką.

Europos Sąjungos Taryba iš kitų ES institucijų išsiskiria tuo, kad ji gali turėti 10 skirtingų sudėčių, atsižvelgiant į tai, kokios politikos sritis yra aptariama posėdžio metu. Kiekviena šalis į Tarybos posėdį deleguoja už atitinkamą politikos sritį atsakingą ministrą.  

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja kiekviena ES šalis 6 mėnesius rotacijos tvarka. Lietuva pirmininkavo 2012 m. antrąjį pusmetį, kitą kartą Lietuva pirmininkaus bus 2027 m. pirmąjį pusmetį.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos Tarybą rasite čia.

 


 

Europos Komisija

Europos Komisja – viena pagrindinių ES institucijų, atsakinga už atstovavimą visos ES interesams  ir jų gynimą. Komisija rengia pasiūlymus dėl naujų ES teisės aktų , rūpinasi ES politikos įgyvendinimu ir ES lėšų panaudojimu. Komisija prižiūri ir įgyvendina ES politiką tokiais būdais:

 • siūlo naujus teisės aktus Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai;
 • administruoja ES biudžetą ir skiria lėšas;
 • kartu su Teisingumo Teismu užtikrina ES teisės įgyvendinimą;
 • atstovauja ES tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, derėdamasi dėl ES susitarimų su kitomis valstybėmis.

Europos Komisiją sudaro 27 nariai (po vieną iš kiekvienos ES valstybės narės), jiems vadovauja Europos Komisijos pirmininkas. Šiuo metu Lietuvos atstovas Europos Komisijoje yra Virginijus Sinkevičius, atsakingas už aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sritis.

Daugiau informacijos apie Europos Komisiją rasite čia.

 


 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Teisingumo Teismas aiškina ES teisę, kad užtikrintų jos vienodą taikymą visose ES šalyse. Jis sprendžia ES šalių vyriausybių ir ES institucijų teisinius ginčus. Asmenys, įmonės arba organizacijos taip pat gali kreiptis į Teisingumo Teismą, jeigu mano, kad kuri nors ES institucija pažeidė jų teises.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismą rasite čia.

 


 

Europos centrinis bankas

Frankfurte (Vokietija) įsikuręs Europos centrinis bankas valdo bendrą ES valiutą eurą ir rūpinasi kainų stabilumu ES. Europos centrinis bankas taip pat atsakingas už ES ekonominės ir pinigų politikos formavimą  vykdymą. Pagrindinė Banko paskirtis:

 • palaikyti kainų stabilumą (kontroliuoti infliaciją), ypač eurą įsivedusiose šalyse;
 • palaikyti finansų sistemos stabilumą: užtikrinti tinkamą finansų rinkų ir institucijų priežiūrą.

Bankas bendradarbiauja su visų ES šalių centriniais bankais. Kartu jie sudaro Europos centrinių bankų sistemą.

Daugiau informacijos apie Europos centrinį banką rasite čia.

 


 

Europos Sąjungos Audito Rūmai

Audito Rūmai atlieka ES lėšų auditą. Jų užduotis – gerinti ES finansų valdymą ir pranešti, kaip naudojamos viešosios lėšos.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos Audito Rūmus rasite čia.

 


 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos darbdavių, darbuotojų ir kitų suinteresuotojų grupių atstovai gali pareikšti savo nuomonę ES klausimais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Tai konsultacinis komitetas, teikiantis nuomonę didesnėms institucijoms – visų pirma Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai ir Europos Parlamentui. Lietuva į šį komitetą deleguoja 9 atstovus.

Daugiau informacijos apie Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą rasite čia.

 


 

Regionų komitetas

Regionų komitetas – patariamasis ES organas, kuris atstovauja ES vietos ir regionų valdžios institucijoms. Komiteto uždavinys – reikšti vietos ir regionų požiūrį į ES teisės aktus. Jis tai daro rengdamas pareiškimus (nuomones) apie Europos Komisijos siūlomus teisės aktus. Lietuvos delegaciją Regionų komitete sudaro 9 pagrindiniai ir 9 pakaitiniai atstovai.

Daugiau informacijos apie Regionų komitetą rasite čia.