*alt_site_homepage_image*
lt

Delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervas

Delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervas

Delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervas

Delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervas – pretendentų, kurie gali būti deleguojami į tarptautines ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas, sąrašas, sudaromas Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka. Pretendentų atranka į misijas vykdoma atsižvelgiant į konkrečiai pareigybei keliamus reikalavimus, taip pat į priimančiosios institucijos nustatytus pretendentų atrankos principus ir kriterijus. Vykdant pretendentų atranką, siekiama užtikrinti dalyvaujančiųjų misijose kaitą ir sudaryti galimybes jose dalyvauti naujiems pretendentams.

Viešojo valdymo agentūra Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytu periodiškumu organizuoja atranką į delegavimo rezervą – ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Pretendentai į delegavimo rezervą turi atitikti Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Taip pat:

  • turėti ne žemesnį negu aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
  • mokėti ne mažiau kaip 2 užsienio kalbas, ne mažesniu kaip B1 lygiu;
  • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų profesinę arba veiklos Lietuvos ar užsienio nevyriausybinėse ir pilietinės visuomenės organizacijose ar asociacijose patirtį.

Viešojo valdymo agentūra apie organizuojamą atranką į delegavimo rezervą paskelbia interneto svetainėje www.vva.gov.lt.

 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentas į delegavimo rezervą:

Pretendentas į delegavimo rezervą per Viešojo valdymo agentūrą pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijai elektroninio pašto adresu info@vva.gov.lt pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į delegavimo rezervą nurodo:

1.1. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.2. informaciją, ar:

1.2.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.2.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

  1. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;
  2. gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;
  3. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į delegavimo rezervą, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas, būtų atrinktas į delegavimo rezervą ir būtų deleguotas į tarptautines ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas;
  4. dokumentus, patvirtinančius užsienio kalbų mokėjimo lygį, gali būti pažymos bei diplomai.

 

Atrinktų pretendentų ir asmenų, įrašytų į delegavimo rezervą, mokymas

Apie mokymų poreikį Užsienio reikalų ministerija informuoja kitas deleguojančiąsias institucijas. Mokymus inicijuoja Užsienio reikalų ministerija arba kitos deleguojančiosios institucijos.

Karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų mokymo išlaidas apmoka deleguojančiosios institucijos teisės aktų, nustatančių jų mokymo išlaidų apmokėjimą, nustatyta tvarka. Kitų asmenų mokymo išlaidas apmoka Užsienio reikalų ministerija. Apmokant kitų asmenų mokymo išlaidas, mutatis mutandis taikomi teisės aktai, nustatantys valstybės tarnautojų mokymo išlaidų apmokėjimą.