*alt_site_homepage_image*
lt

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimas

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimas

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau - JTST) rezoliucijoje Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo pirmą kartą JT istorijoje įvertintas moterų vaidmuo ir patirtis ginkluotuose konfliktuose. Šiuolaikiniams ginkluotiems konfliktams yra charakteringa tai, kad juose labiausiai nukenčia civiliai gyventojai, ypač moterys ir vaikai. Taip pat auga moterų kovotojų - savo noru ar ne - skaičius. Nepaisant to, moterų vaidmuo nepripažįstamas, patirtis nevertinama.

JTST rezoliucija Nr. 1325 įpareigojo valstybes nares užtikrinti didesnį moterų atstovavimą visais sprendimų priėmimo lygiais nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse institucijose ir konfliktų prevencijos, valdymo bei sprendimo mechanizmuose; įtraukti medžiagą apie moterų ginkluotuose konfliktuose apsaugą, teises ir poreikius, apie moterų vaidmenį įgyvendinant visas taikos palaikymo ir taikos stiprinimo priemones ir mokymą apie ŽIV ir AIDS į nacionalines karinio ir civilinės policijos personalo rengimo misijoms programas; didinti finansinę, techninę ir logistinę paramą mokymo, kuriuo atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą, priemonėms.

Lietuvai rezoliucijos turinys aktualus stiprinant moterų vaidmenį Lietuvos visuomenėje ir tarptautinėje plotmėje, šalies narystės NATO ir ES, kurios skiria didžiulį praktinį dėmesį JTST rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimui, kontekste, taip pat įgyvendinant nacionalinės užsienio, saugumo ir vystomojo bendradarbiavimo politikos uždavinius, dalyvaujant tarptautinėse taikos kūrimo ir palaikymo misijose. Lietuva pirmininkavimo tarptautinėse organizacijose metu greta kitų uždavinių rems tų organizacijų visa apimantį ir aktyvų vaidmenį moterų ir vyrų lygių galimybių srityje ir moterų teisių gynimo iniciatyvas.

Įgyvendinant JTST rezoliuciją Nr. 1325, 2020 m. birželio 22 d. Užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-146 patvirtintas jau antras Darbotvarkės „Moterys, taika ir saugumas“ įgyvendinimo veiksmų 2020-2024 m. planas.

Veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į JTST rezoliucijos Nr. 1325 per dvidešimt metų sukauptą įgyvendinimo patirtį, Europos Sąjungos Tarybos išvadas dėl moterų, taikos ir saugumo ir į ES veiksmų plano dėl moterų, taikos ir saugumo 2019-2024 nuostatas. Veiksmų planas numato tikslus, uždavinius, konkrečias įgyvendinimo priemones, siekiamus rezultatus ir biudžeto asignavimus. Veiksmų plano tikslas – stiprinti moterų dalyvavimą kuriant tarptautinę taiką, didinti jų įsitraukimą į saugumo ir demokratinius procesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Šį veiksmų planą Lietuvoje įgyvendins Užsienio reikalų, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Daugelis JTST rezoliucijoje Nr. 1325 keliamų uždavinių ir tikslų, tokių kaip aktyvi tarptautinė veikla užtikrinant Rezoliucijos įgyvendinimą tarptautinėse organizacijose, parama kitų šalių iniciatyvoms, smurto prieš moteris konfliktuose netoleravimas ir pan., bus įgyvendinami diplomatinėmis priemonėmis, kurioms nereikia atskiro finansavimo.

Veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną vykdo Užsienio reikalų ministerija.