*alt_site_homepage_image*
lt

ES-JK susitarimai dėl ateities santykių

ES-JK susitarimai dėl ateities santykių

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykius reguliuoja trys susitarimai. Šie susitarimai yra 2020 m. vasario-gruodžio mėnesiais vykusių Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės derybų dėl ateities santykių rezultatas. Jais grindžiama nauja unikali partnerystė tarp šių dviejų ilgalaikių partnerių.

ES ir JK Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas

Tai itin plataus pobūdžio susitarimas, kuris remiasi trimis pagrindiniais ramsčiais:

  • Laisva prekyba;
  • Piliečių teisių apsauga;
  • Horizontalaus pobūdžio aspektai dėl susitarimo valdymo bei ginčų sprendimo mechanizmo.

Susitarimas apima 11 ES ir JK bendradarbiavimo sričių. Tai sąžiningos konkurencinės sąlygos, prekyba prekėmis ir paslaugomis, žuvininkystė, energetika, aviacija, kelių transportas, teisėsaugos bendradarbiavimas, mobilumas ir socialinės apsaugos koordinavimas, tematinis bendradarbiavimas, ES programos, susitarimo valdymas.

Už Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimą ir valdymą atsakinga naujai įkurta ES-JK Partnerystės taryba. Partnerystės tarybai bendrai pirmininkauja Europos Komisijos narys ir Jungtinės Karalystės atstovas ministrų lygmeniu. ES į Partnerystės tarybą yra delegavusi Europos Komisijos vicepirmininką Maroš Šefčovič, JK – vyriausybės kabineto ministrą David Frost. Partnerystės taryba posėdžiauja bent kartą per metus, tačiau gali dažniau susitikti ES arba Jungtinės Karalystės prašymu. Bet koks sprendimas priimamas bendru ES ir Jungtinės Karalystės sutarimu. Stebėtojo teisėmis Partnerystės Taryboje gali dalyvauti visos ES valstybės narės ministrų lygiu. Partnerystės tarybai dirbti padeda specializuoti komitetai, o kai kuriose srityse – techninės darbo grupės.

Nors Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas jokiu būdu neatitiks ekonominės integracijos lygio buvusio tuo metu, kai Jungtinė Karalystė buvo ES valstybė narė, jo nuostatos viršija tradicinių laisvosios prekybos susitarimų nuostatas ir yra tvirtas pagrindas mūsų ilgalaikei draugystei ir bendradarbiavimui išsaugoti.

ES ir JK susitarimas dėl informacijos saugumo

Partnerių keitimasis įslaptinta informacija tebėra svarbi bendradarbiavimo priemonė kovojant su bendromis grėsmėmis saugumui.

Jei būtina dėl bendros grėsmės saugumui, tam tikra ES įslaptinta informacija gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis, tačiau tik kiekvienu konkrečiu atveju ir su sąlyga, kad ES ir trečioji šalis yra sudariusios specialų susitarimą dėl informacijos saugumo.

Atsižvelgdamos į tai, ES ir Jungtinė Karalystė sudarė Susitarimą dėl informacijos saugumo. Susitarimu ES ir Jungtinei Karalystei bus sudarytos sąlygos keistis įslaptinta informacija, taikant griežtas garantijas dėl informacijos, kuria keičiamasi, tvarkymo ir apsaugos.

ES ir JK susitarimas dėl bendradarbiavimo taikaus ir saugaus branduolinės energijos naudojimo srityje

Susitarime numatomas plataus masto bendradarbiavimas saugaus ir taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje, grindžiamas Euratomo ir Jungtinės Karalystės įsipareigojimais laikytis tarptautinių neplatinimo įsipareigojimų ir aukšto lygio branduolinės saugos standartų.

ES ir Jungtinės Karalystės susitarimu dėl bendradarbiavimo taikaus ir saugaus branduolinės energijos naudojimo srityje sudaromos sąlygos:

  • tiekti ir perduoti branduolines medžiagas, nebranduolines medžiagas, technologijas ir įrangą;
  • vykdyti su branduolinio kuro ciklu susijusią prekybą ir komercines operacijas;
  • bendradarbiauti saugaus panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje;
  • užtikrinti branduolinę saugą ir radiacinę saugą;
  • naudoti radioaktyviuosius izotopus ir spinduliuotę žemės ūkyje, pramonėje ir medicinoje;
  • vykdyti geologinį ir geofizinį žvalgymą;

vykdyti urano išteklių plėtrą, gavybą, tolesnį perdirbimą ir naudojimą.