*alt_site_homepage_image*
lt

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Bendra informacija

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose tvarkos aprašas

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę.

Duomenų apsaugos pareigūnas, paskirtas pagal Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo įsakymą (2022.12.22 Nr.V-426): +370 706 52829; urm@urm.lt


 

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Šengeno vizų nagrinėjimo procese

Norint išnagrinėti jūsų prašymą išduoti vizą, privaloma rinkti jūsų asmens duomenis, kurių reikalaujama prašymo išduoti vizą formoje, jūs nufotografuoti ir paimti jūsų pirštų atspaudus. Nepateikus tokių duomenų, prašymas bus nepriimtinas.

Už duomenų tvarkymą atsakingos institucijos Lietuvos Respublikoje yra

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 9494

https://vdai.lrv.lt/lt/, el. p. ada@ada.lt.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01108 Vilnius 

el.paštas: urm@urm.lt.

Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo teisinis pagrindas nustatytas Reglamente (EB) Nr. 767/2008 (VIS reglamentas), Reglamente (EB) Nr. 810/2009 (Vizų kodeksas) ir Tarybos sprendime 2008/633/TVR.

Šiais duomenimis bus dalijamasi su atitinkamomis valstybių narių institucijomis (Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Kroatija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija, Lietuva, Latvija, Čekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija), ir tos institucijos duomenis tvarkys siekdamos priimti sprendimą dėl jūsų prašymo išduoti vizą.

Šie duomenys ir duomenys, susiję su dėl Jūsų prašymo priimtu sprendimu arba sprendimu dėl to, ar panaikinti, atšaukti išduotą vizą arba pratęsti jos galiojimą, bus įvesti į Vizų informacinę sistemą (VIS) ir saugomi joje ne ilgiau kaip penkerius metus ir per tą laiką jais galės naudotis vizas išduodančios institucijos ir vizų patikrinimus prie išorės sienų ir valstybėse narėse atliekančios kompetentingos valdžios institucijos, valstybių narių imigracijos ir prieglobsčio institucijos, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos teisėto atvykimo į valstybių narių teritoriją, buvimo ir gyvenimo joje sąlygos, taip pat nustatyti asmenis, kurie neatitinka arba nebeatitinka šių sąlygų, nagrinėti prieglobsčio prašymus ir nustatyti, kuri šalis atsakinga už jų nagrinėjimą. Tam tikromis sąlygomis duomenimis taip pat galės naudotis valstybių narių paskirtos institucijos ir Europolas, vykdydami terorizmo nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms, kad būtų galima įrodyti trečiųjų šalių piliečių tapatybę, taip pat ir grąžinimo tikslais. Toks duomenų perdavimas gali vykti tik tam tikromis sąlygomis (VIS reglamento 31 straipsnis). Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias sąlygas ir apie tai, kaip jos tenkinamos jūsų konkrečiu atveju, galite kreiptis į už duomenų tvarkymą atsakingą instituciją (žr. pirmiau pateiktą informaciją).

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamento (ES) 2016/679 15–19 straipsniai.) ir VIS reglamentą 38 straipsnį, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant jų kopiją, taip pat sužinoti duomenis VIS perdavusios valstybės narės tapatybę. Taip pat turite teisę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys, kurie yra netikslūs arba neišsamūs, būtų ištaisyti arba papildyti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų ribojamas tam tikromis sąlygomis ir kad neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų panaikinti.

Prašymą leisti susipažinti su duomenimis, juos taisyti, apriboti ar ištrinti galite tiesiogiai siųsti už duomenų tvarkymą atsakingai institucijai (žr. pirmiau pateiktus kontaktinius duomenis). Daugiau informacijos apie tai, kaip galite naudotis šiomis teisėmis, įskaitant susijusias teisių gynimo priemones pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę, galima rasti nurodytoje interneto svetainėje ir pateikus prašymą suteikti informacijos.

Detalesnę informaciją apie antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą, įskaitant prašymų susipažinti su, ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, tvarkomus antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje, formas rasite čia.

Detalesnę informaciją apie Vizų informacinę sistemą, įskaitant prašymų susipažinti su, ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, tvarkomus Vizų informacinėje sistemoje, formas rasite čia.

Taip pat galite kreiptis į bet kurią kitą valstybę narę. Kompetentingų institucijų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis galima rasti čia.

Jei manote, kad Jūsų duomenys buvo neteisėtai tvarkomi, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą valstybės narės, kurioje įtariamas pažeidimas, arba bet kurios kitos valstybės narės nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos institucija yra:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 9494

https://vdai.lrv.lt/lt/, el. p. ada@ada.lt.  

Prašome kreiptis į kompetentingą vizas išduodančią instituciją, kad ji pateiktų informaciją apie kitų asmens duomenų, kurie gali būti reikalingi Jūsų prašymui nagrinėti, tvarkymą.