*alt_site_homepage_image*
lt

Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos

Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos

 1. Tarptautinė civilinės aviacijos konvencija, 1944 m. gruodžio 7 d. Čikaga
  Convention on International Civil Aviation done at Chicago on December 7, 1944
  Protokolas dėl tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos autentiško trijų kalbų teksto, Buenos Aires, 1968 m. rugsėjo 24 d.
  Protocol on the Authentic Trilingual Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago 1944) done at Buenos Aires on September 24, 1968
  Įsigaliojo 1992.02.07.
  Patvirtinta 1991.11.30 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 514.
  Skelbta TAR, 2015-10-19, i. k. 2015-15733.

  1.1. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolai
  Protocols of Amendment to the Convention on International Civil Aviation, done at Chicago on December 7, 1944
  Ratifikuota 2003.07.03 nr, IX-1681
  Įsigaliojo 2004.03.04
  Skelbta "V.Ž." - 2003 m. Nr. 91(1)
  - Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , 1947.05.27
  The Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation , done at Montreal on 27 May 1947
  - Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , 1954.06.14
  The Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation , done at Montreal on 14 June 1954;
  - Protokolas dėl tam tikrų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų, 1954.06.14
  The Protocol relating to Certain Amendments to the Convention on International Civil Aviation {Article 48(a), 49(e) and 61}, done at Montreal on 14 June 1954;
  - Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , 1971.07.07
  The Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation , done at Vienna on 7 July 1971;
  - Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo, 1977.09.30
  The Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation , done at Montreal on 30 September 1977;
  - Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , 1980.10.06
  The Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation , done at Montreal on 6 October 1980;
  - Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , 1984.05.10
  The Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation , done at Montreal on 10 May 1984;
  - Protokolas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimo , 1990.10.26
  The Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation {Article 50(a)}, done at Montreal on 26 October 1990;

  1.2. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 50 straipsnio a dalies pakeitimo protokolas
  Protocol relating to an Amendment to Article 50(a) of the Convention on International Civil Aviation
  Monrealis, 2016-10-06.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. lapkričio 8 d. įstatymu Nr. XIII-1615.
  Skelbtas TAR, 2018-12-19, i. k. 2018-20833.

  1.3. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 56 straipsnio pakeitimo protokolas
  Protocol relating to an Amendment to Article 56 of the Convention on International Civil Aviation
  Monrealis, 2016-10-06.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. lapkričio 8 d. įstatymu Nr. XIII-1615.
  Skelbtas TAR, 2018-12-19, i. k. 2018-20834.
 2. Protokolas apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, Varšuva 1929 m. spalio 12 d., pakeitimas (1955, Haga)
  Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929 (Hague, 1955)
  Ratifikuota 1995.12.14 nr. I-1129
  Įsigaliojo 1997.02.19
  ("VŽ" - 1997 Nr.19)
 3. Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, Varšuva 1929
  Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Warsaw 1929
  Ratifikuota 1995.12.14 nr. I-1129
  Įsigaliojo 1997.02.19
  (Pagal 1955 Hagos Protokolo XXIII str. 2 par. šalis, nesanti 1929 Konvencijos nare, prisijungdama prie Protokolo prisijungia ir prie Konvencijos /
  Pursuant to Article XXIII, paragraph 2 of the 1955 Hague Protocol the adherence to the Protocol by state which is not a Party to the Convention shall have the effect of adherence to the Convention as amended by the Protocol)
  ("VŽ " - 1997 Nr.19)
 4. Konvencija, papildanti Varšvos Konvenciją dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, atliekamais asmens, nesančio susitariančiuoju vežėju, unifikavimo (1961, Gvadalachara)
  Convention Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting State (Guadalajara, 1961)
  Ratifikuota 1995.12.14 nr. I-1129
  Įsigaliojo 1997.03.09
  ("VŽ " - 1997 Nr.19)
 5. Konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose (1963, Tokijas)
  Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo, 1963)
  Ratifikuota 1995.12.14 nr. I-1129
  Įsigaliojo 1997.02.19
  ("VŽ " - 1997 Nr.19)
 6. Konvencija dėl kovos su neteisėtu orlaivio pagrobimu (1970, Haga)
  Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Hague, 1970)
  Ratifikuota 1995.12.14 nr I-1129
  Įsigaliojo 1997.01.03
  ("VŽ " - 1997 Nr.19)
 7. Konvencija dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą (1971, Monrealis)
  Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal, 1971)
  Ratifikuota 1995.12.14 nr. I-1129
  Įsigaliojo 1997.01.03
  ("VŽ " - 1997 Nr.19)
 8. Protokolas dėl kovos su smurtu tarptautinę civilinę aviaciję aptarnaujančiuose oro uostuose, papildantis Konvenciją dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą, priimtą 1971 m. Monrealyje (1988, Monrealis)
  Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal, 1988)
  Ratifikuota 1995.12.14 nr. I-1129
  Įsigaliojo 1997.01.03
  ("VŽ " - 1997 Nr.19)
 9. Konvencija dėl plastikinių sprogstamųjų medžiagų žymėjimo aptikimo tikslais (1991, Monrealis)
  Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (Montreal, 1991)
  Ratifikuota 1995.12.14 nr. I-1129
  Įsigaliojo 1998.06.21
  ("VŽ " - 1997 Nr.19)
 10. Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo
  Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air
  Monrealis, 1999 m. gegužės 28 d.
  Pasirašyta 1999.05.28
  Ratifikuota 2004.10.19 nr. IX-2495
  Įsigaliojo 2005.01.29
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 174-6435