*alt_site_homepage_image*
lt

Žurnalistų akreditacija

Žurnalistų akreditacija

ILGALAIKIO AKREDITAVIMO TVARKA

Informuojame, kad 2024 m. birželio 28 d. atnaujinta užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarka.

Akreditacija vykdoma tik elektroniniu būdu , užpildžius akreditavimo anketą ministerijos interneto svetainėje. Asmeniškai pateikti, paštu ar el. paštu atsiųsti akreditacijos prašymai nebus nagrinėjami.

Prašymai dėl naujos akreditacijos išdavimo priimami likus ne daugiau nei 4 mėn. iki galiojančios akreditacijos pabaigos. Anksčiau pateikti prašymai bus pradėti nagrinėti laikantis šio termino.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje akredituojami užsienio valstybių žurnalistai, kurie profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą užsienio valstybės viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra užsienio valstybių žurnalistų profesinės organizacijos nariai.

Ministerijoje akredituojami užsienio valstybių žurnalistai, kurių tikslas yra nuolat informuoti visuomenę apie įvykius Lietuvos Respublikoje. Jei akreditacijos prašoma pirmą kartą, kartu su akreditavimo anketa užsienio valstybės žurnalistai turės pateikti akreditacijos laikotarpiu planuojamų parengti publikacijų ir (ar) reportažų temų sąrašą, (taikant išimtį operatoriams ir fotografams).

Akreditacija suteikiama ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, akredituojant pirmą kartą, ir ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui, akredituojant pakartotinai. Konkretus akreditacijos laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į užsienio valstybės žurnalisto akreditacijos tikslus, jo sutarčių dėl medžiagos rengimo ir teikimo su užsienio valstybės viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju terminus ir į kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų pateiktą informaciją.

Anketa ir prie jos pateikiami dokumentai akreditacijai gauti pildomi lietuvių arba anglų kalbomis. Jei pateikiamų dokumentų originalo kalba yra kita, būtina pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jų vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.

Sprendimas dėl akreditavimo priimamas per 50 darbo dienų nuo visų nurodytų dokumentų gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 20 darbo dienų, kai kyla pagrįstų abejonių dėl užsienio valstybės akreditacijos tikslo ir prašoma pateikti papildomą informaciją ar dokumentus.

Apie sprendimą dėl akreditacijos išdavimo būsite informuoti el. paštu. Negavus el. laiško, informuojančio apie sprendimą dėl akreditacijos per aukščiau nurodytą terminą, prašome apie tai informuoti el. paštu accreditation@urm.lt.

Užsienio valstybių žurnalistus ministerija akredituoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu ir aprašu. Aprašo 8, 9, 10 punktuose pateikti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atsiimdamas akreditavimo kortelę, užsienio valstybės žurnalistas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir grąžinti ankstesnę akreditacijos kortelę (jei buvo anksčiau išduota).

Su nauju Užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Pildyti akreditavimo anketą