*alt_site_homepage_image*
lt

Tarptautinė darbo organizacija

Tarptautinė darbo organizacija

 1. 1921 m. 11 konvencija dėl žemės ūkio darbuotojų teisių jungtis į asociacijas ir vienytis
  Convention concerning the Rights of Association and Combination of Agricultural Workers
  Įsigaliojo 1994.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
 2. 1930 m. 29 konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo
  Convention concerning Forced or Compulsory Labour
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.27
  2.1. Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolas
  Protocol to 1930 Forced Labour Convention
  Ženeva, 2014-06-11.
  Lietuvos Respublikai įsigalios 2021-03-05.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. gruodžio 19 d. įstatymu Nr. XIII-2711.
  Skelbtas TAR, 2020-01-21, i. k. 2020-00868.
 3. 1935 m. 47 konvencija dėl darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandų per savaitę
  Covention concerning the Reduction of Hours of Work to Forty a Week
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507 
  "V.Ž." - 1996 Nr.27
 4. 1946 m. 79 konvencija dėl vaikų ir jaunuolių naktinio darbo apribojimo nepramoniniuose darbuose
  Convention concerning the Restriction of Night Work of Children and Young Persons in Non-Industrial Occupations
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.27
 5. 1946 m. 80 konvencija dėl baigiamųjų straipsnių pakeitimo
  Final Articles Revision Convention
  Įsigaliojo 1994.09.26
  "V.Ž." - 1996 Nr.27
 6. 1947 m. 81 konvencija dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje
  Convention concerning Labour Inspection in Industry and Commerce
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.27
 7. 1948 m. 87 konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo
  Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.27
 8. 1948 m. 88 konvencija dėl įdarbinimo tarnybų organizavimo
  Convention concerning the Organisation of the Employment Service
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.28
 9. 1948 m. 90 konvencija dėl jaunuolių naktinio darbo pramonėje (pakeista)
  Convention concerning the Night Work of Young Persons Employed in Industry (Revised 1948)
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507 
  "V.Ž." - 1996 Nr.28
 10. 1949 m. 98 konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo
  Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.28
 11. 1951 m. 100 konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą
  Convention concerning Equal Renumeration for Men and Women Workers for Work of Equal Value
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.28
 12. 1957 m. 105 konvencija dėl priverstinio darbo panaikinimo
  Convention concerning the Abolition of Forced Labour
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.28
 13. 1958 m. 111 konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje
  Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occpation
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.28
 14. 1961 m. 116 konvencija dėl baigiamųjų straipsnių pakeitimo
  Final Articles Revision Convention
  Įsigaliojo 1995.09.26
  "V.Ž." - 1996 Nr.28
 15. 1967 m. 127 konvencija dėl vienam darbuotojui leistino maksimalaus krūvio pernešimo
  Convention concerning the Maximum Permissible Weight to Be Carried by One Worker
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.30
 16. 1970m. 131 konvencija dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis
  Convention concerning Minimum Wage Fixing, with Special Reference to Developing Countries
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.30
 17. 1971 m. 135 konvencija dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje
  Convention concerning Protection and Facilities to be Afforded to Workers' Representatives in the Undertaking
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.30
 18. 1975 m. 142 konvencija dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales
  Convention concerning Vocational Guidance and Vacational Training in the Development of Human Recources
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.30
 19. 1976 m. 144 konvencija dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti
  Convention concerning Tripartite Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standarts
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.30
 20. 1981 m. 154 konvencija dėl kolektyvinių derybų skatinimo
  Convention concerning the Promotion of Collective Bargaining
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.30
 21. 1983 m. 159 konvencija dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir užimtumo
  Convention concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons)
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.30
 22. 1990 m. 171 konvencija dėl naktinio darbo
  Convention concerning Night Work
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.31
 23. 1992 m. 173 konvencija dėl darbuotojų reikalavimų gynimo jų darbdaviui tapus nemokiu
  Convention concerning Protection of Workers' Claims in the Event of the Insolvency of their Employer
  Įsigaliojo 1995.09.26
  Ratifikuota 1994.06.23 Nr.I-507
  "V.Ž." - 1996 Nr.31
 24. 1946 m. 73 konvencija dėl jūreivių sveikatos patikrinimo
  Convention concerning the Medical Examination of Seafarers, 1946
  Įsigaliojo 1998.05.19.
  Nebegalioja nuo 2014-08-20 (t.y. įsigaliojus 2006 m. Konvencijai dėl darbo jūrų laivyboje).
  Ratifikuota 1997.10.07 Nr.VIII-437.
  "V.Ž." - 1997 Nr.95.
 25. 1958 m. 108 konvencija dėl jūreivių nacionalinių asmens pažymėjimų
  Convention concerning Seafarers' National Identity Documents, 1958
  Įsigaliojo 1998.11.19
  Ratifikuota 1997.10.07 Nr.VIII-437 
  "V.Ž. " - 1997 Nr.95
 26. 1973 m. 138 konvencija dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus
  Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973
  Įsigaliojo 1999.06.22
  Ratifikuota 1997.10.07 Nr.VIII-437 
  "V.Ž. " - 1997 Nr.95
 27. 1985 m. 160 konvencija dėl darbo statistikos
  Convention concerning Labour Statistics, 1985
  Įsigaliojo 2000.06.10
  Ratifikuota 1997.10.07 Nr.VIII-437 
  "V.Ž. " - 1997 Nr.95
 28. 1999 m. 182 konvencija dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti
  Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
  Ženeva, 1999 m. birželio 17 d.
  Įsigaliojo 2004.09.29
  Ratifikuota 2003.03.25 Nr.IX-1396 
  „V.Ž.“ - 2003 m. Nr. 49
 29. 2000 m. 183 konvencija dėl 1952 m. motinystės apsaugos konvencijos (su pakeitimais) pakeitimo
  Maternity Protection Convention, 2000
  Ženeva, 2000 m. birželio 15 d.
  Įsigaliojo 2004.09.23
  Ratifikuota 2003.03.25 Nr.IX-1396 
  „V.Ž.“ - 2003 m. Nr. 49
 30. 1964 m. 122 konvencija dėl užimtumo politikos
  Employment Policy Convention
  Ženeva, 1964 m. liepos 9 d.
  Įsigaliojo 2005.03.03
  Ratifikuota 2003.11.03 Nr.IX-1801 
  “V.Ž.” – 2004 Nr. 36.
 31. Konvencija dėl privačių įdarbinimo agentūrų
  Private Employment Agencies Convention
  Ženeva, 1997 06 19
  Įsigaliojo 2005.03.19
  Ratifikuota 2004.02.12 Nr.IX-2016 
  „V.Ž.” – 2004 Nr. 40
 32. 1981 m. 156 konvencija dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų – vyrų ir moterų – lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos
  Convention concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibility
  Ženeva, 1981 m. birželio 23 m.
  Įsigaliojo 2005.05.06
  Ratifikuota 2004.03.30 Nr. IX-2086
  „V.Ž.“ – 2004 Nr. 77
 33. 2003 m. 185 konvencija dėl jūrininkų nacionalinių asmens pažymėjimų (pakeista)
  Seafarers' Identity Documents Convention (Revised)
  2003 m. birželio 19 d.
  2006.08.14 įregistruotas laikinas Konvencijos taikymas Lietuvoje (pagal Konvencijos 9 str.)
 34. Konvencija dėl minimalių standartų prekybos laivuose (Nr. 147)
  Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention (No. 147)
  Ženeva, 1976.10.29

  Konvencijos dėl prekybinės laivybos minimalių standartų 1996 m. protokolas
  Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention
  Ženeva, 1996.10.22

  Ratifikuoti Lietuvos Respublikos 2006 m. balandžio 25 d. įstatymu Nr. X-578.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2007-07-14.
  Nebegalioja nuo 2014-08-20 (t.y. įsigaliojus 2006 m. Konvencijai dėl darbo jūrų laivyboje).
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2006 m., Nr. 61.

 35. 1977 m. 149 Slaugos personalo įdarbinimo ir darbo bei gyvenimo sąlygų konvencija
  Convention concerning the Protection of Workers' Claims in the event of the Insolvency of their Employer
  Įsigalios Lietuvai 2008.06.12
  Ratifikuota 2007.04.12 Nr. X-1082
  ,,V.Ž.” – 2007 Nr. 49-1885
 36. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl darbo jūrų laivyboje
  Maritime Labour Convention
  Geneva, 2006-02-23
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2014-08-20.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. birželio 13 d. įstatymu Nr. XII-367.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m., Nr. 78-3941.

  36.1. 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimai, kurie buvo padaryti 2014 m. ir kuriuos 2014 m. birželio 11 d. Ženevoje patvirtino Tarptautinė darbo konferencija savo 103-iojoje sesijoje
  Amendments of 2014 to the Maritime Labour Convention, 2006, approved by the Conference at its one hundred and third session, Geneva, 11 June 2014
  Laikomi priimtais 2016-07-18.
  Įsigaliojo 2017-01-18, pagal Konvencijos XV straipsnio 8 dalį, tačiau Lietuvos Respublika informavo depozitarą, kad neįgyvendins pakeitimo iki 2018 m. sausio 17 d.
  Pakeitimų įgyvendinimo atidėjimo pagrindas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 38.
  Skelbta TAR, 2017-01-31, i. k. 2017-01788.

  36.2. 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje Kodekso pakeitimai, patvirtinti 2016 m. birželio 9 d. Ženevoje Tarptautinės darbo konferencijos 105-ojoje sesijoje
  Amendments to the Code of the Maritime Labour Convention, 2006, approved by the Conference at Its One Hundred and Fifth Session, Geneva, 9 June 2016
  Ženeva, 2016-06-09.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2019-01-08 (pagal Konvencijos XV straipsnio 7 dalį).
  Skelbta TAR, 2018-02-12, i. k. 2018-02173.

  36.3. 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje kodekso su pakeitimais (2006 m. Konvencijos) pakeitimai, padaryti 2018 m. ir patvirtinti 2018 m. birželio 5 d. Ženevoje Tarptautinės darbo konferencijos 107-ojoje sesijoje
  Amendments of 2018 to the Code of the Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC, 2006) approved by the Conference at its one hundred and seventh session, Geneva, 5 June 2018
  Ženeva, 2018-06-05.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2020-12-26 (pagal Konvencijos XV straipsnio 8 dalį).
  Skelbta TAR, 2020-03-20, i. k. 2020-05809.
 37. Konvencija dėl darbuotojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (Nr.115)
  Convention concerning the Protection of Workers against Ionising Radiations (Nr.115)
  Ženeva, 1960-06-22.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2014-05-27.   
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. gruodžio 4 d. įstatymu Nr. XII-25.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2012 m., Nr. 149-7269.

 38. Konvencija dėl darbo žvejybos sektoriuje
  Convention concerning work in the fishing sector
  Ženeva, 2007-06-14.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2017-11-16.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2016 m. spalio 11 d. įstatymu Nr. XII-2664.
  Skelbtas TAR, 2016-12-05, i. k. 2016-28231.