*alt_site_homepage_image*
lt

Jungtinių Tautų tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

Jungtinių Tautų tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

Jungtinių Tautų tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (toliau – TPPTP) - tai daugiašalis susitarimas, kurį Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė 1966 m. gruodžio 16 d. Kartu su Tarptautiniu ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktu ir Visuotine žmogaus teisių deklaracija TPPTP yra laikomas vienu pamatinių žmogaus teisių tekstų šiuolaikinėje tarptautinėje žmogaus teisių sistemoje. Jį pasirašiusios šalys įsipareigoja gerbti piliečių politines ir pilietines teises, įskaitant teisę į gyvybę, religijos, žodžio ir susirinkimų laisvę, rinkimų teises ir teises į teisingą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą. Šiuo metu TPPTP yra ratifikavusios 172 šalys, 6 šalys yra jį pasirašiusios (neratifikavusios).

TPPTP nuostatų įgyvendinimą valstybėse narėse stebi ir rekomendacijas joms teikia Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas. Nuo 1976 metų jis veikia kaip žmogaus teisių apsaugos mechanizmas,  prižiūrintis, kaip valstybės pakto narės įgyvendina TPPTP nuostatas. Paprastai valstybės narės apie pakte numatytų teisių ir laisvių įgyvendinimą atsiskaito pristatydamos pranešimus periodiškai Ženevoje organizuojamose Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sesijose.

Lietuvos vertinimai

TPPTP apima teisės į gyvybę, į teisingą teismą, asociacijos teisės, kankinimų draudimo ir kitus klausimus. Pranešimo rengimas ir interaktyvus dialogas su Žmogaus teisių komitetu yra labai svarbus procesas. Jo metu Lietuva gali identifikuoti pagrindines problemines žmogaus teisių apsaugos sritis, kuriose reikia stiprinti prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą.

Lietuva prie TPPTP prisijungė 1991 m. lapkričio 20 d. Pirmą kartą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas Lietuvą vertino 1997 metais, antrąjį – 2003 m., trečiąjį – 2010 m., ketvirtąjį – 2018 m. Penktąjį periodinį pranešimą pagal TPPTP Lietuva turės parengti iki 2024 m. liepos 27 d.

2018 m. liepos 10–11 dienomis Ženevoje vykusioje Žmogaus teisių komiteto 123-iojoje sesijoje buvo paskelbtos baigiamosios komiteto išvados ir rekomendacijos dėl ketvirtojo Lietuvos periodinio pranešimo pagal TPPTP. Lietuvai sesijoje  atstovavo užsienio reikalų viceministro Nerio Germano vadovaujama vyriausybinė delegacija.

Žmogaus teisių komitetas, įvertinęs ketvirtąjį Lietuvos pranešimą, rekomendavo Lietuvai aktyviau kovoti su neapykantos nusikaltimais, užtikrinti sulaikytų asmenų teises ir gerinti įkalinimo sąlygas, stiprinti romų ir asmenų su psichosocialine negalia teises, užtikrinti žmogaus teises kovos su terorizmu ir smurtu prieš moteris srityje, ratifikuoti Stambulo konvenciją ir kovoti su diskriminacija lyties ir seksualinės orientacijos pagrindu.

Žmogaus teisių komitetas rekomendavo stiprinti Lietuvos pastangas kovojant su netolerancija, stereotipinėmis nuostatomis, diskriminacija ir neapykantos kurstymu pažeidžiamų asmenų ir mažumų grupių atžvilgiu, įskaitant romus, žydus, migrantus, pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus, žmones su negalia ir LGBTI asmenis. Rekomendacijose taip pat pabrėžiamas valstybės poreikis sustiprinti teisinį moterų apsaugos nuo smurto reglamentavimą , kad smurto artimoje aplinkoje atvejai būtų registruojami ir kruopščiai tiriami, kaltininkai patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o nukentėjusiųjų teisės būtų visapusiškai užtikrinamos.

Lietuva sulaukė kritikos dėl pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų apsaugos, įkalinimo įstaigų sąlygų ir ikiteisminio sulaikymo priemonių, taip pat dėl žurnalistų, autorių ir žmogaus teisių gynėjų teisių į žodžio ir saviraiškos laisvę ir vaiko teisių apsaugos.

Rekomendacijų įgyvendinimas

Užsienio reikalų ministerija, kaip koordinuojanti institucija, bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis, organizuoja pranešimų, ataskaitų ir informacijos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete vykdomam TPPTP peržiūros mechanizmui rengimą, taip pat įgyvendina jos kompetencijos sričiai priskirtas rekomendacijas. Pabrėžtina, kad siekiant tinkamai įgyvendinti rekomendacijas ir dialogo su pilietine visuomene, į TPPTP rekomendacijų aptarimo procesą yra įtraukiamos nepriklausomos žmogaus teisių institucijos ir nevyriausybinės organizacijos, kurios vykdo veiklą pilietinių ir politinių teisių gynimo ir skatinimo srityse, apibrėžtose TPPTP.

Maloniai kviečiame Lietuvos valstybės institucijas toliau pateiktoje nuorodoje esančioje interaktyvioje lentelėje pateikti informaciją apie jų kompetencijai priskirtų rekomendacijų įgyvendinimą. Taip pat maloniai kviečiame Lietuvos gyventojus, nevyriausybines organizacijas ir kitas suinteresuotas grupes iki 2024 m. birželio mėn. teikti pasiūlymus dėl 2018 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo ir įrašyti juos į toliau pateiktoje nuorodoje esančią interaktyvią lentelę (skiltis „NVO komentarai“):

Nuorodos:

Visą informaciją, susijusią su Lietuvos ketvirtuoju periodiniu pranešimu pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, galima rasti toliau pateiktose nuorodose:

Informaciją, susijusią su antruoju ir trečiuoju Lietuvos periodiniu pranešimu pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, galima rasti toliau pateiktose nuorodose: