*alt_site_homepage_image*
lt

Užsienio reikalų ministerija kviečia Lietuvos diasporos organizacijas teikti projektų paraiškas 2023 metams

Užsienio reikalų ministerija kviečia Lietuvos diasporos organizacijas teikti projektų paraiškas 2023 metams

Konkursas vykdomas vadovaujantis naujai patvirtintu Lietuvos diasporos organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).

Lietuvos diasporos organizacijų siūlomų projektų veiklos turi atitikti bent vieną iš Tvarkos apraše nurodytų krypčių.

Prioritetinės 2023 metų projektų veiklų kryptys:

  • bendruomeniškumo skatinimas ir diasporos organizacijų stiprinimas; 
  • pilietinio aktyvumo ir diasporos įsitraukimo į gerovės bei saugumo Lietuvoje kūrimą, stiprinimas.

Prioritetas teikiamas projektams, atitinkantiems 2023 m. prioritetines kryptis; turintiems papildomą rėmėjų finansinį indėlį; prie kurių įgyvendinimo prisideda diasporos organizacijos buvimo valstybės įstaigos ir organizacijos; kurių veikloje dalyvauja kelios diasporos organizacijos; kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš kitų Strategines gaires įgyvendinančių institucijų lėšų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 tūkst. eurų.

Vertindama projektus, komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų ir uždavinių aiškumą, poveikio reikšmingumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, naudą tikslinei grupei, projekto aprašymo detalumą ir pagrįstumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateikto finansinių ir žmogiškųjų išteklių bei laiko planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą numatomoms veikloms įgyvendinti.

Atkreipiame dėmesį, kad Tvarkos aprašu patvirtinta nauja paraiškos forma, kurioje turi būti numatytas projektą vykdysiančios diasporos organizacijos ir (arba) rėmėjų indėlis į projektą – lėšų suma ar lėšų suma įvertintas nepiniginis įnašas, kuriuo prisidedama prie projekto įgyvendinimo. Tvarkos aprašu numatyti reikalavimai projektų paraiškų teikėjams ir projektams, paraiškų teikimo tvarka, papildytos nuostatos dėl lėšų projektams skyrimo ir jų panaudojimo.

Projektų paraiškų teikimo tvarka:

  • URM Globalios Lietuvos departamentui (el. p. LDOprojektai@urm.lt) pateikiama elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir visi Tvarkos aprašo 19 punkte išvardinti paraiškos priedai (priedai pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis) pdf formatu;
  • paraiškos priimamos iki 2023 m. vasario 24 d. įskaitytinai. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
  • URM Globalios Lietuvos departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

2023 m. paraiškos formą rasite čia.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu: LDOprojektai@urm.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektams vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.