*alt_site_homepage_image*
lt

Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2022 metams

Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2022 metams

Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2022 metams.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašu.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) siūlomų projektų veiklos turi atitikti Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo pagrindinius projekto reikalavimus, t. y. bent vieną iš šių krypčių:

 • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas;
 • lietuviškos tapatybės puoselėjimas;
 • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas;
 • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Prioritetas teikiamas:

 • užsienio lietuvių organizacijos veiklos kokybinį augimą skatinantiems projektams;
 • papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams;
 • projektams, kurie dėl veiklos pobūdžio nėra finansuotini iš valstybės institucijų ir įstaigų lėšų (pavyzdžiui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Jaunimo reikalų departamento, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ir kt.);
 • projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos.

Teikiant projektų paraiškas rekomenduojame atsižvelgti į esamą ir prognozuojamą pandeminę situaciją ir atitinkamai planuoti veiklas, numatant galimybę organizuoti jas nuotoliniu būdu. 

Vertindama projektus, komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • paraiškos priimamos iki 2021 m. gruodžio 15 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
 • URM Globalios Lietuvos departamentui pateikiama elektroninė pasirašytos paraiškos kopija:
  • elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos (paraiška su visais priedais) PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu: uloprojektai@urm.lt iki 2021 m. gruodžio 15 d. įskaitytinai.
  • URM Globalios Lietuvos departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

Paraiškos formą rasite čia.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu: uloprojektai@urm.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektams vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.