*alt_site_homepage_image*
lt

Naujienos

RSS

Patvirtintas 14-as ES sankcijų Rusijai paketas: pirmą kartą sankcijos nustatytos laivams, toliau stiprinamos priemonės kovoje su sankcijų apėjimu ir nustatomi privalomi išsamaus tikrinimo reikalavimai

Atsižvelgiant į tebesitęsiantį Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, Taryba priėmė keturioliktąjį ekonominių ir individualių ribojamųjų priemonių rinkinį, kurio tikslas griežtinti esamas ES sankcijas ir stiprinti kovą su sankcijų apėjimu, taip toliau ardant Putino karo mašiną ir ribojant režimo pajamas.

„Rengiant 14-ąjį sankcijų Rusijai paketą dar labiau išryškėjo Europos priklausomybė nuo Rusijos – pradedant energetika, baigiant vis dar ES aktyviai vykdomu verslu Rusijoje. Rusijai karo ekonomikos režimui veikiant pilnu pajėgumu, siekiame pilno suskystintų gamtinių dujų, metalų importo iš Rusijos draudimo, taip visapusiškai užkertant kelią Rusijos prieigai prie svarbiausių jos pajamų šaltinių. Šiandien patvirtintas sankcijų paketas yra žingsnis į priekį, tačiau esame dar tik pusiaukelėje, nes Rusija geba greitai adaptuotis. Jei norime akivaizdaus ir Rusijai skausmingo pokyčio, jau dabar turime ruošti naują, 15-ąjį, sankcijų paketą,"- pažymėjo ministras G. Landsbergis.

Sutartas paketas apima šias priemones, įskaitant, bet neapsiribojant:

AVIACIJA

Naujuoju sankcijų paketu išplėstos su aviacija susijusios ribojamųjų priemonių nuostatos, nustatant draudimą leistis ES teritorijoje, kilti iš jos ar skristi virš jos, visiems orlaiviams, kurių atžvilgiu Rusijos subjektas gali veiksmingai nustatyti pakilimo ar nusileidimo vietą ar laiką, pavyzdžiui, siekiant patenkinti Rusijos fizinių asmenų prašymą vežti juos į konkrečias atostogų vietas arba Rusijos juridinių asmenų prašymą vežti jų darbuotojus į verslo susitikimus ES. Taip pat siekiant vieningo aviacijos sankcijų įgyvendinimo visoje ES, nustatyta vieninga pareiga ES ekonominės veiklos vykdytojams pateikti informaciją, reikalingą patikrinti, ar laikomasi skrydžių draudimo, įskaitant informaciją apie orlaivio nuosavybę.

UOSTAI IR LAIVAI

Taryba pirmą kartą nustatė sektorinį draudimą patekti į valstybių narių uostus ir šliuzus bei teikti įvairias su jūrų transportu susijusias paslaugas laivams, kurie prisideda prie Rusijos vykdomo agresijos karo prieš Ukrainą. Šia priemone bus ribojama laivų, kuriais gabenamos prekės, iš kurių Rusija gauna reikšmingas pajamas, arba laivų, naudojamų siekiant prisidėti prie veiksmų, kuriais remiama Rusijos vykdomas agresijos karas prieš Ukrainą, veikla.

ENERGETIKA

Taryba nustatė sektorinius ribojimus susijusius su suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD):

Pirma, bus draudžiama ES teritorijoje teikti perkrovimo paslaugas Rusijos SGD. Taip pat draudžiama teikti su tokiu perkrovimu susijusias pagalbines paslaugas.

Antra, draudžiama investuoti ir tiekti prekes, technologijas bei teikti paslaugas, kad būtų užbaigti tam tikri SGD projektai, pavyzdžiui, „Arctic LNG 2“ ir „Murmansk LNG“. Šia priemone siekiama riboti Rusijos SGD pajėgumų plėtrą tokiu būdu ribojant iš SGD gaunamas reikšmingas pajamas;

Trečia, bus draudžiama įsigyti bet kokį naują arba išplėsti esamą dalyvavimą bet kuriame subjekte įregistruotame ar įsteigtame pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios šalies teisę ir veikiančiame Rusijos energetikos sektoriuje, įskaitant statomus suskystintų gamtinių dujų gavybos projektus. 

EKSPORTO IR IMPORTO KONTROLĖ BEI RIBOJIMAI

Nustatytas helio importo draudimas, tokių būdu užkertant galimybę vystytis ateities ES priklausomybėms nuo Rusijos helio dujų srityje.

Taryba į subjektų, tiesiogiai remiančių Rusijos karinį ir pramoninį kompleksą jos agresijos kare prieš Ukrainą, sąrašą įtraukė dar 61 subjektą. Šiems subjektams bus draudžiama tiekti dvejopo naudojimo ir aukštųjų technologijų prekes. Kai kurie iš šių 61 subjektų priklauso trečiosioms šalims, kaip pavyzdžiui, Jungtiniams Arabų Emyratams, Turkijai, Indijai, Kazachstanui, Kirgizijai, Hong Kongui, kurių subjektai padeda apeiti Rusijai taikomus prekybos apribojimus, arba dalyvauja kuriant, gaminant ir tiekiant Rusijos kariniam ir pramoniniam kompleksui skirtus komponentus.

Taip pat išplečiamas prekių, kuriomis prisidedama prie Rusijos karinio ir technologinio tobulinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtros, sąrašas, įtraukiant prekes, kurias Rusija naudojo agresijos kare prieš Ukrainą, ir prekes, kuriomis prisidedama prie jos karinių sistemų kūrimo ar gamybos, įskaitant tam tikras stakles ir visureiges transporto priemones. Taip pat nustatyti tolesni ribojimai prekėms, kurios visų pirma galėtų prisidėti prie Rusijos pramonės pajėgumų stiprinimo, pavyzdžiui, cheminių medžiagų, įskaitant mangano rūdą ir retųjų žemių junginius, plastiką, žemės kasimo mašinų, monitorių ir elektros įrangos.

FINANSŲ IR BANKŲ SEKTORIAUS RIBOJIMAI

Rusijos centrinis bankas sukūrė finansinių pranešimų perdavimo sistemą (SPFS) - specializuotą finansinių pranešimų paslaugą, skirtą keistis finansiniais duomenimis, kuria siekiama neutralizuoti ES nustatytas ribojamųjų priemonių, visų pirma susijusių su bankų ir finansų sektoriumi, poveikį. Siekiant suvaldyti SPFS plėtrą, sumažinti Rusijos pajėgumą kariauti ir užkirsti kelią ES nustatytų ribojamųjų priemonių įgyvendinimo sutrikdymui, Taryba nusprendė uždrausti ES subjektams, kurie veikia už Rusijos ribų, tiesiogiai prisijungti prie SPFS arba lygiaverčių specializuotų finansinių pranešimų perdavimo paslaugų.

Taip pat nustatytas draudimas ES subjektams sudaryti sandorius su konkrečiai įvardytais subjektais, kurie naudojasi SPFS sistema už Rusijos ribų. Papildomai Taryba nustatė draudimą ES subjektams sudaryti sandorius su ne ES įsteigtomis kredito ir finansų įstaigomis, taip pat kriptoturto paslaugų teikėjais, kai šie subjektai palengvina sandorius, kuriais remiama Rusijos gynybos pramonės bazė.

KOVOS SU SANKCIJŲ APĖJIMO PRIEMONĖS

Siekiant kovoti su aukšto prioriteto karo lauke randamų arba itin svarbių Rusijos karinių sistemų kūrimui, gamybai ar naudojimui, prekių reeksportu, Taryba nusprendė įpareigoti ES veiklos vykdytojus, parduodančius, tiekiančius, perduodančius ar eksportuojančius aukščiau nurodytas prekes, taikyti išsamaus patikrinimo priemones, kurių pagalba būtų galima nustatyti ir įvertinti eksporto į Rusiją riziką ir ją sumažinti. Be to, bus reikalaujama, kad ES veiklos vykdytojai užtikrintų, jog jiems priklausantys arba jų kontroliuojami už Sąjungos ribų įsisteigę juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos taip pat įgyvendintų tuos reikalavimus.

Papildomai Taryba nurodė, kad apsauga nuo atsakomybės, kuri suteikiama ES veiklos vykdytojams, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmai pažeis Sąjungos ribojamąsias priemones, negali būti taikoma, jei ES veiklos vykdytojai neatliko tinkamo išsamaus patikrinimo.

Taryba taip pat nusprendė, kad tikslinga reikalauti, kad ES veiklos vykdytojai dėtų visas pastangas siekdami užtikrinti, kad jiems priklausantys ar jų kontroliuojami už ES ribų įsisteigę subjektai nedalyvautų veikloje, kuria pažeidžiamos nustatytos ES ribojamosios priemonės.

Jei ES veiklos vykdytojai gali daryti lemiamą įtaką ne Sąjungoje įsisteigusio subjekto elgesiui ir veiksmingai tą daro, jie gali būti laikomi atsakingais už to subjekto veiksmus, kuriais pažeidžiamos ribojamosios priemonės, ir turėtų pasinaudoti savo įtaka, kad užkirstų kelią tokiems veiksmams.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Rusijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad neteisėtai atimtų iš valstybių narių intelektinės nuosavybės teisių turėtojų jų apsaugą Rusijoje. Dėl to Rusijos pramonė įgijo nepagrįstą konkurencinį pranašumą ir prisidėjo prie Rusijos pajamų didinimo. Siekiant tai neutralizuoti, Taryba nustatė ribojimus priimti Rusijos piliečių, Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų ir Rusijos įmonių paraiškas registruoti ES tam tikras intelektinės nuosavybės teises.

FINANSAVIMAS IR PARAMOS PRIĖMIMAS

Tarybos sprendimu nustatytas draudimas ES politinėms partijoms, fondams, sąjungoms, nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant analitinius centrus, ir žiniasklaidos paslaugų teikėjams priimti finansavimą, dovanas ar bet kokią kitą ekonominę naudą ar paramą iš Rusijos.

INDIVIDUALIOS SANKCIJOS

Taryba nusprendė ne tik nustatyti ekonomines sankcijas, bet ir į sąrašą dar įtraukti 69 asmenis ir 47 įmones. Taip papildžius sankcionuojamųjų sąrašą, bendras įtrauktųjų į sąrašus skaičius perkopia 2 200.

Daugiau informacijos apie naująjį sankcijų paketą galite rasti čia: Russia’s war of aggression against Ukraine: comprehensive EU’s 14th package of sanctions cracks down on circumvention and adopts energy measures - Consilium (europa.eu)