*alt_site_homepage_image*
lt

Kvietimas teikti paraiškas Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2016

Kvietimas teikti paraiškas Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2016

Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2016 m. projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

Užsienio lietuvių organizacijų (jų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) projektuose numatoma veikla turi atitikti bent vieną iš šių krypčių:
 

 • užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas,
 • lietuviškos tapatybės puoselėjimas,
 • Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas,
 • užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas,
 • užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.


Projektų turiniui keliami reikalavimai
 

 • projekto aktualumas,
 • projekto išliekamosios vertės užtikrinimas,
 • bendros Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos/-jų kultūrinės ir visuomeninės veiklos skatinimas,
 • informacijos apie Lietuvą sklaida,
 • aktyvios veiklos, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, skatinimas.


Projekte turi būti numatytas projekto vykdytojo ir rėmėjų (gyvenamosios šalies institucijų, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, kt.) indėlis į projektą (projekto administravimu, piniginėmis lėšomis, suteikiamomis patalpomis, įranga, kt.).

Mažiausia prašomos paramos projekto įgyvendinimui vertė – 300 Eur (trys šimtai eurų), didžiausia – 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Vertindama projektus komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų realumą, projekto uždavinių aiškumą, aktualumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateiktą laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą, projekto rezultatų išliekamąją vertę ir galimą projekto tęstinumą.

Organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

Paraiškų pateikimo tvarka
 

 • paraiškos priimamos nuo 2016 m. kovo 18 d. iki 2016 m. balandžio 22 d. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos;
 • URM Užsienio lietuvių departamentui pateikiamas paraiškos originalas ir elektroninė pasirašytos paraiškos kopija:< >dokumentai, sutvarkyti pagal tvarkos aprašo 17-19 punktų nuostatas, iki 2016 m. balandžio 22 d. įskaitytinai turi būti pateikti arba išsiųsti registruotu paštu adresu Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva (Lithuania). Ant voko turi būti užrašyta “Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui”);elektroninė paraiškos kopija, tai yra visų tvarkos aprašo 17-19 punktuose išvardintų dokumentų kopijos PDF formatu, turi būti pateiktos elektroniniu paštu adresu lietuviai@urm.lt iki 2016 m. balandžio 22 d. įskaitytinai.čia.

  Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu lietuviai@urm.lt.