*alt_site_homepage_image*
lt

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos diasporos organizacijų projektų konkursui 2024 metams

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos diasporos organizacijų projektų konkursui 2024 metams

Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) kviečia Lietuvos diasporos organizacijas teikti projektų paraiškas 2024 metų veikloms.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos diasporos organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).

Lietuvos diasporos organizacijų siūlomų projektų veiklos turi atitikti bent vieną iš Tvarkos apraše nurodytų krypčių.

Prioritetinės 2024 metų projektų kryptys :

 • pilietinio aktyvumo ir diasporos įsitraukimo į gerovės bei saugumo Lietuvoje kūrimą, stiprinimas:
  • veiklos, kuriomis skatinamas užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių dalyvavimas 2024 m. rinkimuose ir referendume (teminės diskusijos, debatai, paskaitos, kiti renginiai, skirti skatinti rinkėjus registruotis ir dalyvauti rinkimuose ir referendume, komunikacinės veiklos);
  • renginiai, mokymai ar dirbtuvės, ugdančios diasporos pilietinio pasipriešinimo kompetencijas, skatinančios ryšius su pilietiškumą ugdančiomis organizacijomis Lietuvoje, supažindinančios  su medijų raštingumo, atsparumo ir kovos su dezinformacija priemonėmis, regiono geopolitinėmis aktualijomis;
  • kartu su kitų šalių diasporos organizacijomis organizuojami renginiai ar iniciatyvos, skatinančios tęstinę paramą Ukrainai ir bendradarbiavimą su Ukrainos diaspora. 
 • grįžimo į Lietuvą skatinimas, vykdant veiklas ir priemones, skirtas pristatyti esamas sąlygas ir galimybes grįžti/atvykti į Lietuvą gyventi, studijuoti, stažuotis, dirbti, atlikti karo tarnybą (grįžimą skatinantys ir (re)integracijos galimybes, studijas ir darbo rinką Lietuvoje pristatantys renginiai, diskusijos, įtraukiant kompetentingas Lietuvos institucijas, organizacijas ar žinomus asmenis; bendrų iniciatyvų ir projektų organizavimas su Lietuvos savivaldybėmis.
 • lietuviškos tautinės tapatybės puoselėjimas užsienyje, vykdant lituanistinio švietimo viešinimo kampanijas, pristatant lituanistinio švietimo galimybes ir skatinančias tėvelius vesti vaikus į lituanistines mokyklas. 

Projektai, atitinkantys kitas Tvarkos apraše įvardintas kryptis, turėtų būti orientuoti į:

 • organizacijos augimą skatinančias veiklas (organizacijų stiprinimui skirti renginiai, organizacijų veiklos tobulinimui reikalingų įgūdžių ir komandos formavimo mokymai su kviestiniais lektoriais, organizacijų bendradarbiavimą ir dalijimosi patirtimi skatinančios iniciatyvos, suvažiavimai ir susibūrimai, lyderystės ugdymo mokymai ir iniciatyvos, skatinančios jaunimo pritraukimą ir jų įveiklinimą);
 • Lietuvos žinomumo užsienyje didinimą (šalies pasiekimus ir bendradarbiavimo galimybes mokslo, inovacijų ir kultūros srityse pristatantys renginiai).

Atkreipiame dėmesį, kad prioritetas taip pat teikiamas tiems projektams, kurie  turi ir kitus rėmėjus, prie kurių įgyvendinimo prisideda diasporos organizacijos buvimo valstybės įstaigos ir organizacijos, kurių veikloje dalyvauja kelios diasporos organizacijos, kurie dėl veiklos srities nėra finansuotini iš kitų Strategines gaires įgyvendinančių institucijų lėšų (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Vidaus reikalų ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos,  Jaunimo reikalų agentūros, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, kt.).

Svarstant projektų paraiškas, finansavimas nėra skiriamas pramoginio turinio ir pelno siekiantiems projektams.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 tūkst. eurų.

Pildant paraiškos formą, turi būti nurodytas projektą vykdysiančios diasporos organizacijos ir (arba) rėmėjų indėlis į projektą – lėšų suma ar lėšų suma įvertintas nepiniginis įnašas, kuriuo prisidedama prie projekto įgyvendinimo.

Vertindama projektus, komisija atsižvelgia į projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams, projekto tikslų ir uždavinių aiškumą, poveikio reikšmingumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, naudą tikslinei grupei, projekto aprašymo detalumą ir pagrįstumą, vykdytojo kvalifikaciją ir patirtį, projekto aprašyme pateikto finansinių ir žmogiškųjų išteklių bei laiko planavimo racionalumą, projekto sąmatos tikslumą, realumą ir pagrįstumą numatomoms veikloms įgyvendinti.

Organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už 2023 metais projektams vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

Projektų paraiškų teikimo tvarka:

 • URM Globalios Lietuvos departamentui (el. p. LDOprojektai@urm.lt) pateikiama elektroninė pasirašytos paraiškos kopija ir visi Tvarkos aprašo 19 punkte išvardinti paraiškos priedai (priedai pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis) pdf formatu;
 • paraiškos priimamos iki 2023 m. gruodžio 22 d. įskaitytinai. Vėliau gautos paraiškos nebus vertinamos;
  • URM Globalios Lietuvos departamentas patvirtina paraiškos gavimą elektronine žinute teikėjo paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

Projekto paraiškos formą rasite čia.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais teikiamos elektroninio pašto adresu LDOprojektai@urm.lt.