*alt_site_homepage_image*
en

Other conventions

Other conventions

 1. Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis, 1968
  Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty, 1968
  Londonas, Maskva ir Vašingtonas 1968
  Įsigaliojo  1991.09.23
  Skelbta "Valstybės žiniose" 2007 m., Nr. 137-5569.
 2. Europos palydovinių telekomunikacijų organizacijos "EUTELSAT" konvencija bei "EUTELSAT" veiklos  susitarimas, 1982 m.
  Convention to the European Telecommunications Satellite Organisation EUTELSAT
  Įsigaliojo: 1991.10.03.
  Europos palydovinių telekomunikacijų organizacijos "EUTELSAT" konvencijos pakeitimai
  Amendments to the Convention to the European Telecommunications Satellite Organisation "EUTELSAT", as approved by the EUTELSAT Assembly of parties meeting in Cardiff on 20 May 1999
  Įsigaliojo 2002. 11.28
 3. Tarptautinė Telekomunikacijų konvencija, Nairobis 1982
  International Telecommunication Convention, 1982
  Įsigaliojo  1991.10.12.
 4. Pasaulinės pašto sąjungos konstitucija, Viena 1964
  Pasaulinės pašto sąjungos konstitucijos papildomas protokolas, Tokijas 1969
  Pasaulinės pašto sąjungos konstitucijos antrasis papildomas protokolas, Lozana 1974
  Pasaulinės pašto sąjungos konstitucijos trečiasis papildomas protokolas, Hamburgas 1984
  Pasaulinės pašto sąjungos konstitucijos ketvirtasis papildomas protokolas, Vašingtonas 1989
  Pasaulinės pašto sąjungos bendrieji nuostatai, Vašingtonas 1989Constitution of the Universal Postal Union, Vienna 1964
  Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, Tokyo 1969
  Second Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, Lausanne 1974
  Third Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, Hamburg 1984
  Fourth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union, Washington 1989
  General Regulations of the Universal Postal Union, Washington 1989
  Įsigaliojo  1992.01.10
  Skelbta "Valstybės žiniose" 2009 m., Nr. 17-650.
 5. Pasaulinė pašto konvencija, Vašingtonas 1989
  Universal Postal Convention, 1989
  Įsigaliojo  1992.01.10Skelbta "Valstybės žiniose" 2009 m., Nr. 17-650.
 6. Pašto siuntų sutartis, Vašingtonas 1989
  Postal Parcels Agreement, 1989
  Įsigaliojo  1992.01.10
  Skelbta "Valstybės žiniose" 2009 m., Nr. 17-650.
 7. Konvencija dėl Baltijos jūros zonos aplinkos apsaugos,
  Helsinkis 1974 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1974
  Įsigaliojo  1992.04.08
 8. Tarptautinis susitarimas, įsteigiantis Tarptautinį epizootijos biurą, Paryžius 1924
  International Agreement for the Creation of an International Office of Epizootics, 1924
  Prisijungta 1932.01.01
  Atstatyta narystė 1992.04.21
 9. Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutartis, 1944
  Agreement of the International Monetary Fund
  LR įstojo į TVF 1992.04.21
  "Valstybės Žinios " - 2000 Nr. 41.
  Patikslintas vertimas paskelbtas TAR, 2017-10-19, i. k. 2017-16524.

  9.1. Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties ketvirtasis pakeitimas
  The Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund
  Priimtas 1997-09-23.
  Įsigaliojo 2009-08-10.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000.02.17 įstatymu Nr. VIII-1555.
  Skelbta „V.Ž.” - 2000 Nr.41.
  Patikslintas vertimas paskelbtas TAR, 2017-10-19, i. k. 2017-16535.

  9.2. Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties pakeitimas siekiant sustiprinti balsus ir dalyvavimą Tarptautiniame valiutos fonde
  Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Enhance Voice and Participation in the International Monetary Fund
  Vašingtonas, 2008-04-28.
  Įsigaliojo 2011-02-18.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. gegužės 14 d. įstatymu Nr. XI-263.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2009 m., Nr. 73-2962.
  Patikslintas vertimas paskelbtas TAR, 2017-10-19, i. k. 2017-16482.

  9.3. Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties pakeitimas dėl tarptautinio valiutos fondo investavimo įgaliojimų išplėtimo
  Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund to Expand the Investment Authority of the International Monetary Fund
  Vašingtonas, 2008-05-05.
  Įsigaliojo LR 2011-03-03.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. gegužės 14 d. įstatymu Nr. XI-263.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2009 m., Nr. 73-2963.

  9.4. Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties pakeitimas dėl Vykdomosios valdybos reformos
  Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board
  Priimtas 2010-12-15.
  Įsigaliojo 2016-01-26.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XI-2142.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2012 m., Nr. 85-4454.
  Patikslintas vertimas paskelbtas TAR, 2017-10-19, i. k. 2017-16481.

 10. Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas (SMGS), pakeistas ir papildytas 1998 m. sausio 1 d.
  Tarnybinė Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo instrukcija (Tarnybinė SMGS instrukcija)
  OSŽD Komiteto reglamentas
  Įsigaliojo  1992.06.05
  "V.Ž." - 2002 Nr. 88-3773
 11. Konvencija dėl muitinių bendradarbiavimo Tarybos įkūrimo, ir jos priedas (Briuselis, 1950.12.15)
  Convention establishing a Customs Cooperation Council, and annex (Brussels, 15 December 1950)
  Įsigaliojo  1992.06.18
  "VŽ" - 2002 Nr.126-5738.
 12. Pasaulinės meteorologijos organizacijos konvencija, 1947
  Convention of the World Meteorological Organization, 1947Įsigaliojo  1992.07.03
  "V.Ž." - 2012 Nr. 93-4786.
 13. Investicinių ginčų tarp valstybių ir kitų valstybių piliečių sprendimo konvencija, 1965
  Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States
  Pasirašyta Vašingtone  1992.07.06
  Įsigaliojo  1992.08.05
  "V.Ž." - 2002 Nr.115-5137.
 14. Konvencija dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių išsaugojimo Baltijos jūroje ir Beltuose, Gdanskas 1973
  Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources in the Baltic Sea and the Belts, 1973
  Įsigaliojo  1992.08.08
  Neteko galios 2015.12.31 (Denonsuota Vyriausybės 2004.09.02 nutarimu Nr. 1127)
   "VŽ" - 2001 Nr.4-96.
 15. Daugiašalės investicijų garantijų agentūros įkūrimo konvencija
  Convention on the Establishment of Multilateral Investment Guarantee Agency
  Pasirašyta Vašingtone  1992.09.22
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 1992.09.22. Lietuvos Respublika tapo Daugiašalės investicijų garantijų agentūros nare 1993.06.08.
  "V.Ž." - 2010 Nr. 75-3795.
 16. Tarptautinės finansų korporacijos steigimo sutartis (su pakeitimais, padarytais 1993 m. balandžio 28 d.)
  Articles of Agreement of the International Finance Corporation (as amended through April 28,1993) 
  Lietuvos Respublika tapo Tarptautinės finansų korporacijos nare 1993-01-15.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 97-5026.
  17.1 Tarptautinės finansų korporacijos steigimo sutarties IV straipsnio pakeitimas, priimtas 2012 m. kovo 9 d. Tarptautinės finansų korporacijos valdytojų tarybos rezoliucija Nr. 256 „Steigimo sutarties pakeitimas ir 2010 m. atrankinis kapitalo padidinimas“
  Įsigaliojo 2012 m. birželio 27 d.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 60-2988.
 17. Europos Transporto Ministrų Konferencijos (ECMT) Protokolas, Briuselis 1953
  Protocol concerning the European Conference of Ministers of Transport (17 of October, 1953)
  sigaliojo  1994.12.27
  "VŽ" - 2001 Nr.73-2573.
 18. Harmonizuotos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos tarptautinė konvencija
  The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System
  Priimta Briuselyje 1983 m. birželio 14 d.
  Įsigaliojo  1995.01.01
  "V.Ž." - 2003 Nr. 61-2772.
 19. Sutartis dėl tarptautinių vežiojimų geležinkeliais (COTIF) (1980 m. gegužės 9 d.)
  Agreement on International Railway Transport (COTIF) (9 May, 1980)
  Įsigaliojo  1995.11.25
 20. 1980 m. gegužės 9 d. tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) pakeitimo 1999 m. birželio 3 d. protokolas
  The Protocol for the Modification of the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, Vilnius 3 June 1999
  Įsigaliojo 2006-07-01.
  Ratifikuota 2003-07-03 Nr. IX-1683.
  "V.Ž." - 2003 Nr. 97-4318.
 21. 1972 m. Konvencija dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo
  Convention on the prohibition of the development, productions and stockpiling of bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction
  Įsigaliojo  1998.02.10
  "VŽ" - 1997 Nr. 59-1370
 22. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Sutaikymo ir arbitražo konvencija, Stokholmas 1992
  Convention on conciliation and arbitration within the OSCE
  Įsigaliojo  1998.02.19
  "VŽ" - 1997 Nr. 111-2798.
 23. Centrinės ir Rytų Europos privatizavimo tinklo (CEEPN) įstatai
  Statute of the Central and Eastern European privatization network
  Pasirašyta  1997.09.12
  Įsigaliojo  1998.05.04
  "VŽ" - 1998 Nr. 38-1003
 24. Laikinojo įvežimo konvencija (Stambulo konvencija), 1990
  A priedas dėl laikinojo įvežimo dokumentų (ATA knygelių ir CPD knygelių);
  B1 priedas dėl prekių, skirtų demonstruoti arba naudoti parodose, mugėse, susirinkimuose arba panašiuose renginiuose;
  B2 priedas dėl profesinės įrangos;
  B3 priedas dėl talpintuvų (konteinerių), padėklų, taros, pavyzdžių ir kitų prekių, importuojamų vykdant prekybos operaciją;
  B5 priedas dėl prekių, importuojamų švietimo, mokslo arba kultūros tikslams;
  B6 priedas dėl keleivių asmeninio naudojimo daiktų ir prekių, importuojamų sporto tikslams;
  B9 priedas dėl prekių, importuojamų humanitariniams tikslams;
  C priedas dėl transporto priemonių;
  D priedas dėl gyvūnų.Convention on temporary admission (Istanbul, 1990)
  Annex A concerning temporary admission papers (ATA carnets and CPD carnets)
  Annex B.1. concerning goods for display or use at exhibitions, fairs, meetings, or similar events
  Annex B.2. concerning professional equipment
  Annex B.3. concerning containers, pallets, packings, samples and other goods imported in connection with a commercial operation
  Annex B.5. concerning goods imported for educational, scientific or cultural purposes
  Annex B.6. concerning travellers' personal effects and goods imported for sports purposes
  Annex B.9. concerning goods imported for humanitarian purposes
  Annex C concerning means of transport
  Annex D concerning animals
  Įsigaliojo  1998.05.26
  ("VŽ" - 1997 Nr.117)
 25. UNIDROIT konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, Roma 1995
  UNIDROIT Convention on stolen or illegally exported cultural objects, 1995
  Pasirašyta  1995.06.24
  Įsigaliojo  1998.07.01
  ("VŽ" - 1997 Nr.8)
 26. Konvencija dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos įkūrimo
  Convention for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection Organization
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 1998-07-17.
  Ratifikuota 1998.05.14 įstatymu Nr.VIII-740.
  („V.Ž.” - 1998 Nr.57)
 27. Tarptautinės migracijos organizacijos konstitucija
  Constitution of the International Organization for Migration, 1953
  Lietuva tapo IOM nare 1998.11.23
  ("VŽ " - 1999 Nr.82)
  26.1. Rezoliucija Nr. 997 (LXXVI) dėl Tarptautinės Migracijos organizacijos Konstitucijos pataisų, priimtų Tarptautinės Migracijos organizacijos tarybos 76-ojoje sesijoje, įvykusioje 1998 m. lapkričio 23-25 d.
  Amendments to the Constitution of the International Organization for Migration adopted by the Council at its Seventy-Sixth Session on 24  November 1998
  Įsigaliojo  2002.03.19
  VŽ” - 2000 Nr.80
 28. Energetikos chartijos sutartis, susidedanti iš Energetikos chartijos sutarties, sprendimų dėl Energetikos chartijos sutarties, priedų prie Energetikos chartijos sutarties
  Energetikos chartijos protokolas dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių aplinkosaugos aspektų
  Energy Charter Treaty, 1994
  Energy Charter Protocol on energy efficiency and related environmental aspects
  Pasirašyta 1995.04.05
  Įsigaliojo  1998.12.13
  "VŽ" - 1998 Nr.66
 29. Tarptautinė augalų apsaugos konvencija, 1951
  International plant protection convention, 1951
  Lietuvai įsigaliojo  2000.01.12
  29.1. Naujas pataisytas Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos tekstas, priimtas 1997 m. lapkričio 17 d. Romoje
  International Plant Protection Convention (new revised text)
  Įsigaliojo 2005-10-02.
  ("VŽ " - 1999 Nr.107)
 30. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatai, 1992
  Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencija, 1992
  Constitution of the International Telecommunication Union, Geneva 1992
  Convention of the International Telecommunication Union, Geneva 1992
  Įsigaliojo  2000.03.28
  ("VŽ " - 2000 Nr.5)
 31. Tarptautinė konvencija dėl tarpusavio administracinės pagalbos užkertant kelią muitinės įstatymų pažeidimams, vykdant šių pažeidimų tyrimą ir su jais kovojant (Nairobio konvencija) ir jos I, II, III, IX, X priedai, pasirašyti 1977 birželio 9 d.
  International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences, Nairobi 1977
  Įsigaliojo  2001.02.24
  ("VŽ" - 2000 Nr.94)
 32. Tarptautinės asociacijos bendradarbiavimui su naujų nepriklausomų buvusios Sovietų Sąjungos valstybių mokslininkais skatinti (INTAS) statutas
  Statutes of INTAS - International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union, Bruxels 5 May 1993 (amended 9 December 1994 and 14 November 1995
  Įsigaliojo  2001.06.01
  ("VŽ" - 2002 Nr.23)
 33. Sutartis dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje, priimta 1991 m. gruodžio 4 d. Londone
  Agreement on the Conservation of Bats in Europe, 1991 (EUROBATS)
  Įsigaliojo  2001.12.28
  ("V.Ž." - 2001 Nr.88)
 34. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija, 1973 m. kovo 3 d., Vašingtonas
  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora signed at Washington on 3 March 1973 and amended at Bonn on June 1979 according to Article XXI of the said Convention (CITES)
  Įsigaliojo  2002.03.09
  ("VŽ" - 2001 Nr.50)
  35.1. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos XXI straipsnio pakeitimas
  Gaborone Amendment to Article XXI of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
  Gaboronas (Botsvana), 1983-04-30.
  Įsigaliojo 2013-11-29.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 22 d. įstatymu Nr. IX-2158.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2004 m., Nr. 80-2840.
 35. Susitarimas dėl pasikeitimo radioaktyvumo monitoringo duomenimis
  Agreement on the Exchange of Radiation Monitoring Data
  Pasirašytas 2001.06.07
  Įsigaliojo  2002.04.25
  ("V.Ž." - 2002 Nr.45)
 36. 1952 m. Tarptautinė konvencija dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštu, suvienodinimo
  International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Arrest of Sea-going Ships, Brussels 10 May 1952
  Įsigaliojo 2002.10.29
  ("V.Ž." - 2002 Nr.45)
 37. 1992 m. Konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūros aplinkos apsaugos, Helsinkis
  Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, Helsinki 1992
  Pasirašyta  1992.04.09
  Įsigaliojo 2000.01.17
  ("VŽ" - 1997 Nr.21)
 38. Susitarimas dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS)
  Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Coach and Bus (Interbus Agreement)
  Pasirašytas 2000.09.29
  Įsigaliojo 2003.01.01
  ("VŽ" - 2001 Nr.73)
 39. Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija, pasirašyta 1979 m. birželio 23 d. Bonoje
  Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
  Įsigaliojo 2002.02.01
  ("VŽ" - 2001 Nr.50)
 40. Pavojingų krovinių gabenimo ro-ro tipo laivais pagal Tarptautinį jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksą (IMDG kodeksą), Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklių (RID) ir Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus supratimo memorandumas, pasirašytas 1998 m. rugpjūčio 25-27 d., Ronne redakcija
  Memorandum of Understanding (Version Ronne, 25 to 27 August 1998) for the Transport of Dangerous Goods in ro-ro Ships in Accordance with the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), the Requirements of the Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) and the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
  Įsigaliojo 2002.06.20
  ("V.Ž." - 2002 Nr.40)
 41. 1961 m. gruodžio 2 d. Tarptautinė konvencija dėl naujų augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir 1991 m. kovo 19 d. Ženevoje
  International Convention for the Protection of New Varieties of Plants adopted at Geneva on 2 December 1961, as revised at Geneva on 10 November 1972, on 23 October 1978 and on 19 March 1991
  Įsigaliojo 2003.12.10
  Skelbta "V.Ž." - 2002 m. Nr. 109
 42. Protokolas (Protokolas dėl SST), iš dalies pakeičiantis 1924 m. rugpjūčio 25 d. Tarptautinę konvenciją dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais suvienodinimo Hagos taisyklės), iš dalies pakeistą 1968 m. Briuselio protokolu (Visbiu taisyklės), priimtas 1979 m. gruodžio 21 d. Briuselyje
  Protocol (SDR Protocol) amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924 (the Hague Rules), as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Visby Rules), Brussels, 21 December 1979
  Įsigaliojo 2004.06.02
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr.91(1)
 43. Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals, done in Vienna on 15 November 1972, amended on 18 May 1988 and its Annexes, done in Helsinki on 25 - 26 May 1998
  Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencija, priimta Vienoje 1972 m. lapkričio 15 d. (iš dalies pakeista 1988 m. gegužės 18 d.) ir jos priedai, priimti Helsinkyje 1998 m. gegužės 25-26 d.
  Įsigaliojo 2004.08.04
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 79.)
  44.1. Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos, pasirašytos 1972 m. lapkričio 15 d. Vienoje, pakeitimai, priimti 2001 m. sausio 9 d. Ženevoje
  Amendment to the Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals, done in Vienna on 15November 1972, adopted at Geneva on January 9th, 2001, Ženeva, 2001-01-09.
  Įsigaliojo 2010-02-27.
  Ratifikuoti Lietuvos Respublikos 2009 m. lapkričio 19 d. įstatymu Nr. XI-491.
  Skelbti „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 8-340.
  44.2.Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos I ir II priedai
  Annexes I and II to the Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals
  Viena, 1972-11-15.
  Aktuali redakcija nuo 2019-01-01 (paskutiniai pakeitimai priimti 2018-04-20)
  Skelbta TAR, 2019-03-27, i. k. 2019-04691.
 44. Konvencija dėl taikaus tarptautinių ginčų sprendimo
  Convention for the Pacific Settlement of International Disputes
  Haga, 1907 m. spalio 18 d.
  Įsigaliojo 2005.01.09
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 152
 45. Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija), priimta 1973 m. spalio 5 d. Miunchene, papildyta Konvencijos 63 straipsnio persvarstymo aktu, priimtu 1991 m. gruodžio 17 d., pakeista Administracinės tarybos 1978 m. gruodžio 21 d., 1994 m. gruodžio 13 d., 1995 m. spalio 20 d., 1996 m. gruodžio 5 d., 1998 m. gruodžio 10 d. sprendimais
  Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), done at Munich on 5 October 1973, amended by the act revising Article 63 of the Convention of 17 December 1991 and by decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1996 and 10 December 1998
  Revizuotas Aktas, priimtas 2000-11-29 Miunchene
  Įsigaliojo 2004.12.01 (kartu ir Aktas)
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 147
 46. Pasaulio turizmo organizacijos įstatai,
  Meksikas, 1970 m. rugsėjo 27 d.
  Lietuva tapo PTO nare 2003-10-19.
  Skelbta „V.Ž.“ – 2004 Nr. 30.

  47.1. Pasaulio turizmo organizacijos įstatų 1, 4-7, 9 ir 14 straipsnių pakeitimai, patvirtinti Pasaulio turizmo organizacijos Generalinės asamblėjos šešioliktojoje sesijoje, vykusioje 2005 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d. Dakare (Senegalas), priimta Rezoliucija Nr. A/RES/511(XVI)
  Įsigaliojo 2015-06-12.
  Ratifikuoti Lietuvos Respublikos 2015 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. XII-1657.
  Skelbta TAR, 2015-06-08, i. k. 2015-08983.

  47.2. Pasaulio turizmo organizacijos įstatų 22 straipsnio pakeitimai, patvirtinti Pasaulio turizmo organizacijos Generalinės asamblėjos šešioliktojoje sesijoje, vykusioje 2005 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d. Dakare (Senegalas), priimta Rezoliucija Nr. A/RES/512(XVI)
  Įsigaliojo 2015-06-12.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2015 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. XII-1657.
  Skelbta TAR, 2015-06-08, i. k. 2015-08985.

  47.3. Pasaulio turizmo organizacijos įstatų 38 straipsnio pakeitimai, patvirtinti Pasaulio turizmo organizacijos Generalinės asamblėjos septynioliktojoje sesijoje, vykusioje 2007 m. lapkričio 23–29 d. Kartachenoje (Kolumbija), priimta Rezoliucija Nr. A/RES/521(XVII)
  Įsigaliojo 2015-06-12.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2015 m. balandžio 23 d. įstatymu Nr. XII-1657.
  Skelbta TAR, 2015-06-08, i. k. 2015-08987.

 47. Susitarimas dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo
  Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds
  Haga, 1996 m. rugpjūčio 15 d.
  Įsigaliojo 2004-11-01.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 125.
 48. Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos konvencija
  Convention for the International Council for the Exploration of the Sea
  Kopenhaga, 1964 m. rugsėjo 12 d.
  Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos konvencijos protokolas
  Protocol to the Convention for the International Council for the Exploration of the Sea
  Kopenhaga, 1970 m. rugpjūčio 13 d.
  Ratifikuota 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-538.
  Įsigaliojo 2006-05-31
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr.50-1802,1803.
 49. Eurokontrolės tarptautinė konvencija dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje
  Eurocontrol International Convention relating to Cooperation for the Safety Air Navigation
  Briuselis, 1960 m. gruodžio 13 d.
  Įsigaliojo 2006-09-01.
  Ratifikuota 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-536.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 74-2818.

  50.1. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje papildomas protokolas
  Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Cooperation for the Safety Air Navigation
  Briuselis, 1970 m. liepos 6 d.
  Įsigaliojo 2006-09-01.
  Ratifikuota 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-536.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 74-2819.
  50.2. Protokolas, iš dalies keičiantis Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje papildomą protokolą
  Protocol amending the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Cooperation for the Safety Air Navigation
  Briuselis, 1978 m. lapkričio 21 d.
  Įsigaliojo 2006-09-01.
  Ratifikuota 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-536.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr. 74-2820.
  50.3. Protokolas, iš dalies keičiantis 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinę konvenciją dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje
  Protocol amending the Eurocontrol International Convention relating to Cooperation for the Safety Air Navigation of 13 December 1960
  Briuselis, 1981 m. vasario 12 d.
  Ratifikuota 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-536.
  Įsigaliojo 2006-09-01.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 74-2821
   
 50. Daugiašalis susitarimas dėl maršruto rinkliavų
  Multilateral Agreement relating to Route Charges
  Briuselis, 1981 m. vasario 12 d.
  Ratifikuota 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-536.
  Įsigaliojo 2006-09-01.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 74-2822.
 51. Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo instituto (UNIDROIT) statutas
  Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
  Roma, 1940 m. kovo 15 d.
  Ratifikuota 2006 m. spalio 3 d. įstatymu Nr. X-832.
  Įsigaliojo 2007-01-01.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr. 114-4339.
 52. Konvencija dėl tarptautinių parodų (pasirašyta 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje, iš dalies pakeista ir papildyta 1948 m. gegužės 10 d., 1966 m. lapkričio 16 d., 1972 m. lapkričio 30 d. protokolais ir 1982 m. birželio 24 d., 1988 m. gegužės 31 d. pakeitimais)
  Convention relating to International Exhibitions (signed at Paris on November 22nd, 1928, amended and supplemented by the Protocols of May 10th, 1948, November 16th, 1966, November 30th, 1972 and the Amendments of June 24th, 1982 and May 31st, 1988)
  Įsigaliojo 2009-02-02.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2008 m. gruodžio 11 d. įstatymu Nr. XI-56.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 8-274.
 53. Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
  Convention on the Issue of Multilingual Extracts from Civil status Record
  Viena, 1976-09-08.
  Įsigaliojo 2010-01-29.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2009 m. lapkričio 19 d. įstatymu Nr. XI-490.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 8-339.
 54. Susitarimas dėl tarptautinės organizacijos - Antikorupcijos Akademijos - įsteigimo
  Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization
  Viena, 2010-09-02.
  Įsigaliojo 2013-05-21.
  Ratfikuotas Lietuvos Respublikos 2013 sausio 17 d. įstatymu Nr. XII-168.
  Skelbta “Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 19-928.
 55. Špicbergeno salyno sutartis
  Treaty concerning the Archipelago of Spitsbergen
  Paryžius, 1920-02-09.
  Įsigaliojo 2012-12-21.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 gruodžio 6 d. įstatymu Nr. XII-41.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 18-887.
 56. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko steigimo sutartis
  Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
  Paryžius, 1990-05-29.
  Pasirašyta Lietuvos Respublikos vardu 1992-01-06.
  Įsigaliojo 1992-03-05.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. sausio 30 d.  nutarimu Nr. I-2268.
  Skelbta oficialiame ES leidinyje.

  57.1. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko steigimo sutarties 1 straipsnio pakeitimas
  Amendment to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development
  Londonas, 2004-01-30.
  Įsigaliojo 2005-10-15.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2005 m. gegužės 12 d. įstatymu Nr. X-192.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr.127-4824.
  57.2. Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įsteigimo 1 ir 18 straipsnių pakeitimai
  Amendments of the Articles 1 and 18 of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development
  Londonas, 2011-09-30.
  18 straipsnio pakeitimas įsigaliojo 2012-08-22.
  1 straipsnio pakeitimas įsigaliojo 2013-09-12.
  Ratifikuoti Lietuvos Respublikos 2012 m. balandžio 26 d. įstatymu Nr. Nr. XI-1991.
  Skelbti „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 60-2989.
 57. Tarptautinė konvencija dėl banginių medžioklės reguliavimo (Vašingtonas, 1946-12-02) ir jos protokolas (Vašingtonas, 1956-11-19)
  International Convention for the Regulation of Whaling and its Protocol

  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2008-11-25.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2008 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. X-1748.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2008 m. Nr. 137-5388.
 58. Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) įkūrimo konvencija
  Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of the Meteorological Satellites (“EUMETSAT”)
  Ženeva, 1983.05.24
  Įsigaliojo 2013-08-29.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XII-480.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 86-4300.
 59. Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) įkūrimo konvenciją iš dalies keičiantis protokolas
  Amending Protocol to the Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of the Meteorological Satellites (“EUMETSAT”)
  Darmštatas, 1991 m. birželio 4–5 d.
  Įsigaliojo 2013-08-29.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2013 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XII-481.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 86-4301.
 60. Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) protokolas dėl privilegijų ir imunitetų
  Protocol on the Privileges and Immunities of the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
  Darmštatas, 1986 m. gruodžio 1 d.
  Įsigaliojo 2013-09-28.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XII-485.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 86-4304.
 61. Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) protokolo dėl privilegijų ir imunitetų redakcinės pataisos
  Editorial Amendments of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
  Darmštatas, 2001 m. birželio 25–26 d.
  Įsigaliojo 2013-09-28.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XII-483.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 86-4305.
 62. Konvencija dėl Europos ryšių biuro (ECO) įsteigimo su pakeitimais, padarytais 2002 m. balandžio 9 d. Kopenhagoje
  Convention for the Establishement of the European Communications Office (ECO) as amended at Copenhagen on 9th April 2002
  Haga, 1993-06-23.
  Entered into force: 2015-02-01.
  Published: TAR, 2014-11-06, i.k. 2014-16050.
 63. Susitarimas dėl bendradarbiavimo liudytojų apsaugos srityje
  Agreement on the Cooperation in the Area of Witness Protection
  Štiržinas, 2012-05-24.
  Įsigaliojo 2015-05-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2014 m. spalio 21 d.  įstatymu Nr. XII-1275.
  Skelbtas TAR, 2014-11-06, i. k. 2014-16048.
 64. Susitarimas dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo
  Agreement establishing the European Molecular Biology Conference
  Ženeva, 1969-02-13.
  Įsigaliojo 2016-05-13.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. kovo 17 d. įstatymu Nr. XII-2256.
  Skelbtas TAR, 2016-04-01, i. k. 2016-06979.
 65. Metro konvencija su pakeitimais, padarytais 1921 m. spalio 6 d. Sevre
  Convention du Mètre et Règlement Annexe // The Metre Convention, signed in Paris on 20th May 1875, modified by the Convention signed at Sèvres on 6th October 1921 and Annexed Regulations
  Paryžius, 1875-05-20.
  Neįsigaliojusi.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2016 m. gruodžio 8 d. įstatymu Nr. XIII-71.
  Skelbtas TAR, 2017-01-18, i. k. 2017-01061.
 66. Konvencija dėl Europos miškų instituto
  Convention on the European Forest Institute
  Joensū, 2003-08-28.
  Įsigalioja 2017-04-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2016 m. gruodžio 8 d. įstatymu Nr. XIII-70.
  Skelbtas TAR, 2017-01-31, i. k. 2017-01787.

 67. Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statutas
  Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA)
  Bona, 2009-01-26.
  Lietuva pasirašė 2009-01-26.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2011-03-31.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XI-1250.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2011 m. Nr. 16-730.
  68.1. Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto priedas – Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros Steigiamosios konferencijos deklaracija dėl autentiškų statuto versijų
  Declaration of the Conference on the Establishment of the International Renewable Energy Agency Regarding the Authentic Versions of the Statute
  Bona, 2009-01-26.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2011-03-31.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2010 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XI-1251.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2011 02 08 Nr. 16-731.

 68. Susitarimas dėl Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo
  Agreement establishing the European Molecular Biology Laboratory
  Ženeva, 1973-05-10.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2019-06-03.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. balandžio 26 d. įstatymu Nr. XIII-2076.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08001.

 69. Tarptautinio karo medicinos komiteto (ICMM) statutas, priimtas 1996 m. spalio 11 d. Pekine
  Statutes of the International Committee of Military Medicine (ICMM)
  Lietuvos Respublikos narystei Tarptautinio karo medicinos komitete buvo pritarta 2002 m. rugsėjo mėnesį Pietų Afrikos Respublikoje vykusiame Generalinės Asamblėjos posėdyje.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2003 m. birželio 17 d. įstatymu Nr. IX-1631.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2003-08-16, Nr. 80-3637.