*alt_site_homepage_image*
en

Conventions of the Council of Europe

Conventions of the Council of Europe

 1. (Nr. 018) Europos kultūros konvencija, (Paryžius, 1954)
  European Cultural Convention (Paris, 1954)
  Įsigaliojo 1992.05.07 Nr.VIII-1809
  ("VŽ" - 2001 Nr.101)
 2. (Nr.135) Antidopingo konvencija (1989)
  Anti-doping Convention (1989)
  Pasirašyta 1993.04.01
  Įsigaliojo 1996.07.01
  ("VŽ" - 1996 Nr.17)
 3. (Nr.120) Europos konvencija dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes (1985)
  European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports events and in particular at Football Matches (1985)
  Pasirašyta 1993.04.01
  Įsigaliojo 2000.09.01
  Denonsuota Lietuvos Respublikos 2019 m. gruodžio 3 d. įstatymu Nr. XIII-2601.
  Lietuvos Respublikai netenka galios 2021-09-01.
  ("VŽ" - 2000 Nr.53)
 4. (Nr. 001) Europos Tarybos statutas (1949)
  Statute of the Council of Europe (1949)
  Įsigaliojo 1993.05.14
  ("VŽ" - 2002 Nr.13; ištraukos "Žmogaus teisės. Regioninių tarptautinių dokumentų rinkinys" - "Mintis", 1993 m.)
  4.1. Europos Tarybos statuto pakeitimas (26 straipsnis)
  Amendment to the Statute of  the Council of Europe (Article 26)
  Starsbūras, 2015-06-16.
  Įsigaliojo 2015-06-16.
  Skelbtas TAR, 2015-10-19, i. k. 2015-15736.
  4.2 Europos Tarybos statuto pakeitimas (26 straipsnis)
  Amendment to the Statute of  the Council of Europe (Article 26)
  Starsbūras, 2022-04-27.
  Įsigaliojo 2022-04-27.
  Skelbtas TAR, 2022-05-11, i. k. 2022-09937.
 5. (Nr.005) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950)
  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
  Pasirašyta  1993.05.14
  Įsigaliojo 1995.06.20
  ("VŽ" - 1995 Nr.40)
  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolo Nr.11, su papildomais protokolais Nr. 1,4,6 ir 7
  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No11, with additional protocols 4,6 and 7
  ("VŽ" - 2000 Nr.96)
  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolais Nr. 11 ir Nr. 14
  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14
  ("VŽ" - 2011 Nr. 156)
  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolu Nr. 15 (konsoliduotas tekstas)
  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 15
  (TAR 2022-02-10 Nr. 2022-02432)
 6. (Nr. 009) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pirmasis protokolas (1952)
  Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1952)
  Pasirašytas  1993.05.14
  Įsigaliojo 1996.05.24
  ("VŽ " - 1996 Nr.15)
 7. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ketvirtasis Protokolas, 1995.06.20
  (Nr. 046) Protocol No.4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1963)
  Pasirašytas  1993.05.14
  Įsigaliojo 1995.06.20
  ("VŽ" - 1995 Nr.40)
 8. (Nr. 114) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos šeštasis protokolas dėl mirties bausmės panaikinimo, 1983
  Protocol No.6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty
  Pasirašyta 1999.01.18
  Įsigaliojo 1999.08.01
  ("VŽ" - 1999 Nr.61)
 9. (Nr. 117)  Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos septintasis Protokolas, 1995.09.01
  Protocol No.7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1984)
  Pasirašyta  1993.05.14
  Įsigaliojo 1995.09.01
  ("VŽ" - 1995 Nr.40)
 10. (Nr. 155) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos vienuoliktasis protokolas
  Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1994)
  Pasirašytas 1994.05.11
  Įsigaliojo 1998.11.01
  ("VŽ" - 1995 Nr.40)
 11. (Nr. 194) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas Nr. 14, pakeičiantis Konvencijos kontrolės sistemą
  Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention
  Strasbūras, 2004 m. gegužės 13 d.
  Pasirašytas 2004.11.10
  Įsigaliojo 2010.06.01
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2005.05.24 įstatymu Nr. X-219.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2005 m. Nr. 74-2679.
 12. (Nr. 214) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 16
  Protocol No. 16 to the Convention for the Protectiob of Human Rights and Fundamental Freedoms (CETS 214)
  Strasbūras, 2013-10-02.
  Įsigaliojo 2018-08-01.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2014-06-10.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 11 d. įstatymu Nr. XII-1771 (su pareiškimu).
  Skelbtas TAR, 2015-07-24, i. k.  2015-11609.

 13. (Nr. 092) Europos Sutartis dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo (1977)
  European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid (1977)
  Pasirašyta 1994.04.14
  Įsigaliojo 1996.11.17
  ("VŽ" - 1996 Nr.18)
 14. (Nr. 085) Europos Konvencija dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso (1975)
  European Convention on the Legal Status of Children Born out of Wedlock (1975)
  Pasirašyta 1994.04.14
  Įsigaliojo 1997.07.18
  ("VŽ" - 1997 Nr.60)
 15. (Nr. 062) Europos Konvencija dėl informacijos apie užsienio teisę (1968)
  European Convention on Information on Foreign Law (1968)
  Pasirašyta 1994.04.14
  Įsigaliojo 1996.11.17
  ("VŽ" - 1996 Nr.16)
 16. (Nr. 141) Konvencija dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo (1990)
  Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (1990)
  Pasirašyta 1994.06.03
  Įsigaliojo 1995.10.01
  ("VŽ" - 1995 Nr.12)
 17. (Nr. 104) Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija (Bernas, 1979)
  Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern, 1979)
  Pasirašyta 1994.09.28
  Įsigaliojo 1997.01.01
  ("VŽ" - 1996 Nr.91)
 18. (Nr. 024) Europos Konvencija dėl ekstradicijos (1957)
  European Convention on Extradition (1957)
 19. (Nr. 086) Papildomas Protokolas Europos Konvencijai dėl ekstradicijos (1975)
  Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1975)
 20. (Nr. 098) Antrasis Papildomas Protokolas Konvencijai dėl ekstradicijos (1978)
  Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1978)
  Pasirašyta 1994.11.09
  Įsigaliojo 1995.09.18
  ("VŽ" - 1995 Nr.34)
 21. (Nr. 209) Europos konvencijos dėl ekstradicijos trečiasis papildomas protokolas
  Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition (CETS 209)
  Strasbūras, 2010-11-10.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašytas 2012-09-20.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2017-05-01.
  Ratifikuotas su išlyga ir pareiškimais Lietuvos Respublikos 2016 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. XII-2545.
  Skelbtas TAR, 2016-10-03, i. k. 2016-24427.

 22. (Nr. 030) Europos Konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (1959)
  European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959)
 23. (Nr. 099) Europos Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose Papildomas Protokolas (1978)
  Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1978)
  Pasirašyta 1994.11.09
  Įsigaliojo 1997.07.16
  ("VŽ" - 1995 Nr.33)
 24. (Nr. 112) Konvencija dėl nuteistųjų asmenų perdavimo (1983)
  Convention on the transfer of sentenced persons (1983)
  Pasirašyta 1995.01.25
  Įsigaliojo 1996.09.01
  ("VŽ" - 1995 Nr.42)

  24.1. (Nr. 167) Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo papildomas protokolas (1997)
  Additional protocol to the Convention on the transfer of sentenced persons (1997)
  Pasirašyta 2000.06.08
  Įsigaliojo 2001.05.01
  ("VŽ" - 2000 Nr.108)

  24.2. (Nr. 222) Protokolas, kuriuo pakeičiamas Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo papildomas protokolas
  Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (CETS 222)
  Strasbūras, 2017-11-22.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašytas 2018-01-12.
  Neįsigaliojęs.
  Laikinas taikymas nuo 2019-12-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. liepos 11 d. įstatymu Nr. XIII-2308 su pareiškimu dėl laikino taikymo.
  Skelbtas TAR, 2019-10-18, i. k. 2019-16580.
   
 25. (Nr. 157) Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija (1995)
  Framework Convention for the Protection of National Minorities (1995)
  Pasirašyta 1995.02.01
  Įsigaliojo 2000.07.01
  ("VŽ" - 2000 Nr.20)
 26. (Nr. 070) Europos Konvencija dėl tarptautinio baudžiamųjų nuosprendžių pripažinimo (1970)
  European Convention on the International Validity of Criminal Judgements (1970)
  Pasirašyta 1995.07.10
  Įsigaliojo 1998.07.09
  ("VŽ" - 1997 Nr.101)
 27. (Nr. 126) Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (1987)
  European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987)
  Pasirašyta 1995.09.14
  Įsigaliojo 1999.03.01
  ("VŽ" - 1998 Nr.86)
 28. (Nr. 151) Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą pirmasis protokolas
  Protocol No.1 of European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
 29. (Nr. 152) Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą antrasis protokolas (1993)
  Protocol No.2 of European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(1993)
  Pasirašyti 1995.09.14
  Įsigaliojo 2002.03.01
  ("VŽ " - 1998 Nr.86)
 30. (Nr. 132) Europos konvencija dėl televizijos be sienų (1989)
  European Convention on Transfrontier Television (1989)
  Pasirašyta 1996.02.20
  Įsigaliojo 2001.01.01
  ("VŽ" - 2000 Nr.29)
 31. (Nr. 171) Europos konvencijos dėl televizijos be sienų pataisų protokolas (1998)
  Protocol amending the European Convention on Transfrontier Television (1998)
  Įsigaliojo 2001.01.01
  ("VŽ" - 2000 Nr.29)
 32. (Nr. 015) Europos konvencija dėl diplomų, suteikiančių teisę stoti į universitetus, lygiavertiškumo (1953)
  European Convention on the equivalence of diplomas leading to admission to universities (1953)
  Pasirašyta 1996.06.07
  Įsigaliojo 1997.02.07
  ("VŽ" - 1997 Nr.7)
 33. (Nr. 090) Europos konvencija dėl kovos su terorizmu (1977)
  European Convention on the suppression of terrorism (1977)
  Pasirašyta 1996.06.07
  Įsigaliojo 1997.05.08
  ("VŽ" - 1997 Nr.7)
 34. (Nr. 106) Europos konvencija dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų (1980)
  European outline convention on transfrontier co-operation between territorial communities or authorities (1980)
  Pasirašyta 1996.06.07
  Įsigaliojo 1997.09.14
  ("VŽ" - 1997 Nr.33)
 35. Papildomas protokolas prie Europos konvencijos dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų
  Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (ETS 159), which was opened for signature by the States which have signed the Outline Convention, in Strasbourg, on 9 November 1995
 36. Protokolas Nr. 2 prie Europos konvencijos dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų, reguliuojantis teritorinį bendradarbiavimą
  Protocol No 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (ETS 169), concerning interterritorial cooperation
  Pasirašyti 2001.03.30
  Įsigaliojo 2003.02.27
  ("VŽ" - 2002 Nr.111)
 37. (Nr. 122) Europos vietos savivaldos chartija (1985)
  European Charter of Local Self-Government (1985)
  Pasirašyta 1996.11.27
  Įsigaliojo 1999.10.01
  ("VŽ" - 1999 Nr.82)
 38. (Nr. 164) Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija)
  Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine
  Pasirašyta 1997.04.04
  Įsigaliojo: 2003.02.01
  ("VŽ" - 2002 Nr.97)
 39. (Nr. 168) Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje Papildomas protokolas dėl žmonių klonavimo uždraudimo, priimtas 1998 m. sausio 12 d.
  Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings
  Pasirašytas 1998.03.25
  Įsigaliojo: 2003.02.01
  ("VŽ" - 2002 Nr.97)
 40. (Nr. 165) Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija (1997)
  Council of Europe / UNESCO Convention on the recognition of qualifications concerning higher education in the European region (1997)
  Pasirašyta 1997.04.11
  Įsigaliojo 1999.02.01
  ("VŽ" - 1998 Nr.110)
 41. (Nr. 073) Europos konvencija dėl baudžiamojo proceso perdavimo (1972)
  European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (1972)
  Pasirašyta 1997.04.17
  Įsigaliojo 2000.02.24
  ("VŽ" - 1998 Nr.10)
 42. (Nr. 163) Europos socialinė chartija (pataisyta) (1996)
  European Social Charter (revised) (1996)
  Pasirašyta 1997.09.08
  Įsigaliojo 2001.08.01
  ("VŽ" - 2001 Nr. 49)
 43. (Nr. 012) Europos laikinasis susitarimas dėl senatvės, invalidumo ir maitintojo netekimo socialinės apsaugos sistemų (1953)
  European interim agreement on social security schemes relating to old age, invalidity and survivors (1953)
 44. (Nr. 012A) Europos laikinojo susitarimo dėl senatvės, invalidumo ir maitintojo netekimo socialinės apsaugos sistemų protokolas (1953)
  Protocol to the European interim agreement on social security schemes relating to old age, invalidity and survivors (1953)
  Pasirašyta 1997.11.19
  Įsigaliojo 1999.12.01
  ("VŽ" - 1999 Nr.62)
 45. (Nr. 013) Europos laikinasis susitarimas dėl kitų nei senatvės, invalidumo ir maitintojo netekimo socialinės apsaugos sistemų (1953)
  European interim agreement on social security other than schemes for old age, invalidity and survivors (1953)
 46. (Nr. 013A)  Europos laikinasis susitarimas dėl kitų nei senatvės, invalidumo ir maitintojo netekimo socialinės apsaugos sistemų protokolas (1953)
  Protocol to the European interim agreement on social security other than schemes for old age, invalidity and survivors (1953)
  Pasirašyta 1997.11.19
  Įsigaliojo 1999.12.01
  ("VŽ" - 1999 Nr.62)
 47. (Nr. 121) Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (1985)
  Convention for the protection of the architectural heritage of Europe (1985)
  Pasirašyta 1998.01.26
  Įsigaliojo 2000.04.01
  ("VŽ" - 1999 Nr.100)
  2017 m. patikslintas vertimas paskelbtas TAR, 2018-08-31, i. k. 2018-13747.
 48. (Nr. 143) Pataisyta Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (1992)
  European Convention on the protection of the archaeological heritage (revised) (1992)
  Pasirašyta 1998.01.26
  Įsigaliojo 2000.06.08
  ("VŽ" - 1999 Nr.100)
 49. (Nr. 002) Europos Tarybos privilegijų ir imunitetų pagrindinis susitarimas (1949)
  General agreement on privileges and immunities of the Council of Europe (1949)
 50. (Nr. 010) Europos Tarybos privilegijų ir imunitetų pagrindinio susitarimo protokolas (1952)
  Protocol to the General agreement on privileges and immunities of the Council of Europe (1952)
  Įsigaliojo 1998.07.22
  ("VŽ" - 1998 Nr.59)
 51. (Nr. 028) Europos Tarybos privilegijų ir imunitetų pagrindinio susitarimo trečiasis protokolas (1959)
  Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe (1959)
  Įsigaliojo 2000.10.19
  ("VŽ" - 2000 Nr.94)
 52. (Nr. 162) Europos Tarybos privilegijų ir imunitetų pagrindinio susitarimo šeštasis protokolas (1996)
  Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe (1996)
  Pasirašytas 1998.10.19
  Įsigaliojo 1999.07.23
  ("VŽ" - 1999 Nr.48)
 53. (Nr. 147) Europos konvencija dėl bendros kino filmų gamybos (1992)
  European Convention on Cinematographic Co-production (1992)
  Pasirašyta 1998.09.08
  Įsigaliojo 1999.10.01
  Pakeista 2017.01.30 Europos Tarybos konvencija dėl bendros kino filmų gamybos (pataisyta), kuri Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2019.01.01.
  ("VŽ" - 1999 Nr.86)
 54. (Nr. 174) Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos (1999)
  Criminal Law Convention against Corruption (1999)
  Pasirašyta 1999.01.27
  Įsigaliojo 2002.07.01
  ("VŽ" - 2002 Nr.23)
 55. (Nr. 108) Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr.108) (su Europos Tarybos ministrų kabineto priimomis pataisomis) (1981)
  Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data (1981)
  Pasirašyta 2000.02.11
  Įsigaliojo 2001.10.01
  ("VŽ" - 2001 Nr.32)
  55.1. (Nr. 181) Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu Papildomas protokolas dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų
  Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows
  Strasbūras, 2001.11.08
  Įsigaliojo 2004.07.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 36
  55.2. (Nr. 223) Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu
  Protocol Amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS 223)
  Strasbūras, 2018-10-10.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2018-10-10.
  Neįsigaliojęs.
  Lietuvos Respublikoje laikinai taikomas nuo 2020-04-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2019 m. lapkričio 7 d. įstatymu Nr. XIII-2499 su pareiškimais dėl laikinojo taikymo ir kompetentingų institucijų paskyrimo.
  Skelbta TAR, 2020-02-25, i. k. 2020-04015.
 56. (Nr. 161) Europos susitarimas dėl asmenų, dalyvaujančių Europos žmogaus teisių teismo procese (1996)
  European agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights (1996)
  Pasirašytas 2000.02.11
  Įsigaliojo 2003.04.01
  ("VŽ" - 2003 Nr.11)
 57. (Nr. 33. ir 110) Susitarimas dėl laikinojo, importo muitais neapmokestinamo, medicinos, chirurgijos ir laboratorinės įrangos, skirtos be atlygio, skolintinai naudoti ligoninėse ir kitose medicinos įstaigose diagnostikai ar gydymui, įvežimo
  ir šio susitarimo papildomas protokolas
  Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for purposes of Diagnosis or Treatment, as amended by its Additional Protocol
  Pasirašytas 2002.03.08
  Įsigaliojo 2002.12.19
  ("VŽ" - 2002 Nr.83)
 58. (Nr. 156) Susitarimas dėl neteisėtos prekybos jūra, įgyvendinantis Jungtinių tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 17 straipsnį
  Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
  Pasirašytas 2002.03.22
  Įsigaliojo 2003.03.01
  ("VŽ" - 2002 Nr.83)
 59. (Nr. 174) Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos
  Civil Law Convention against Corruption
  Pasirašyta 2002.04.18
  Įsigaliojo 2003.11.01
  ("VŽ" - 2002 Nr.126)
 60. (Nr. 105) Konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo, bei vaikų globos atnaujinimo
  European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children
  Pasirašyta 2002.09.05
  Įsigaliojo 2003.05.01
  (“VŽ” - 2002 Nr.126)
 61. (Nr. 176) Europos kraštovaizdžio konvencija (2000)
  European Landscape Convention (2000)
  Pasirašyta Florencijoje 2000.10.20
  Įsigaliojo 2004.03.01
  Skelbta ,,V.Ž.” - 2002 Nr. 104
  62.1. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Europos kraštovaizdžio konvencija
  Protocol amending the European Landscape Convention
  Strasbūras, 2016-08-01.
  Įsigaliojo 2018-08-01.
  Skelbtas TAR, 2018-12-20, i. k. 2018-20913.
 62. Nr. (041) Konvencija dėl viešbučių valdytojų materialinės atsakomybės už svečių turtą
  Convention on the Liability of Hotel-keepers concerning the Property of their Guests
  Paryžius, 1962 m. gruodžio 17 d.
  Pasirašyta 2002.09.18
  Įsigaliojo 2004.04.30
  Skelbta „V.Ž.“ – 2003 m. Nr.74
 63. (Nr. 187) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolas Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais
  Protocol No.13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances
  Pasirašytas 2002.05.03
  Įsigaliojo 2004.05.01
  Skelbta „V.Ž.“ – 2004 m. Nr. 77
 64. (Nr. 185) Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų
  Convention on Cybercrime
  Budapeštas, 2001.11.23
  Pasirašyta 2003.06.23
  Įsigaliojo 2004.07.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 36
 65. (Nr. 182) Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrasis papildomas protokolas
  Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
  Strasbūras, 2001.11.08
  Pasirašytas 2003.10.09
  Įsigaliojo 2004.08.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 42
 66. (Nr.077) Konvencija dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo
  Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills
  Bazelis, 1972 m. gegužės 16 d.
  Pasirašyta 2004.01.14
  Įsigaliojo 2004.08.20
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 77
 67. (Nr. 097) Europos Konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę papildomas protokolas
  Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law
  Strasbūras,  1978.03.15
  Pasirašytas 2004.01.29
  Įsigaliojo 2004.08.20
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 80
 68. (Nr.179) Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildomas protokolas
  Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid
  Maskva, 2001.10.04
  Pasirašytas 2004.02.17
  Įsigalios 2004.09.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 80
 69. (Nr.87) Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos
  European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes
  Strasbūras, 1976.03.10
  Pasirašyta 2003.09.11
  Įsigaliojo 2004.09.03
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 40
 70. (Nr.65) Europos konvencija dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu
  European Convention for the Protection of Animals during International Transport
  Paryžius, 1968.12.13
  Pasirašyta 2003.09.11
  Įsigaliojo 2004.09.03
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 40
 71. (Nr.102) Europos konvencija dėl skerdžiamų gyvūnų apsaugos
  European Convention for the Protection of Animals for Slaughter
  Strasbūras, 1979.05.10
  Pasirašyta 2003.09.11
  Įsigaliojo 2004.09.03
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 40
 72. Konvencija dėl Europos farmakopėjos rengimo (Strasbūras, 1964 m. liepos 22 d.), pataisyta pagal Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo protokolą (Strasbūras, 1989 m. lapkričio 16 d.)
  Convention on the Elaboration of a European Pharmacopeia (ETS No. 50), text amended according to the provisions of Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopeia (ETS No. 134)
  Įsigaliojo 2004.11.07
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 120
 73. (Nr.125) Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos
  European Convention for the Protection of Pet Animals
  Strasbūras 1987.11.13
  Pasirašyta 2003.09.11
  Įsigaliojo 2004.12.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“– 2004 Nr. 80
 74. (Nr. 188) Antidopingo konvencijos Papildomas protokolas
  Additional Protocol to the Anti-Doping Convention
  Varšuva, 2002 m. rugsėjo 12 d.
  Pasirašytas 2003.09.17
  Įsigaliojo 2005.03.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 152
 75. Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomas protokolas dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo
  Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems (ETS 189) 2003.01.28
  Strasbūras, 2003 m. sausio 28 d.
  LR pasirašytas 2005 m. balandžio 7 d.
  Ratifikuotas 2006-06-08 Nr. X-674 (su pareiškimu)
  Įsigaliojo 2007 m. vasario 1 d.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 75-2850
 76. Europos konvencija dėl audiovizualinio paveldo apsaugos, priimta 2001-11-08 Strasbūre
  European convention for the protection of the Audiovisual Heritage (Nr. 183)
  Strasbūras, 2001-11-08
  LR pasirašyta 2002.11.04
  Ratifikuota 2003.02.25 Nr. IX-1348
  Įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 Nr.30
 77. Europos konvencija dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos
  European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS 123)
  Priimta Strasbūre 1986 m. kovo 18 d.
  LR pasirašyta 2005.09.13
  Ratifikuota 2007-04-05 Nr. X-1078
  Įsigaliojai 2008.01.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2007 m. Nr.49-1883
 78. Europos konvencijos dėl eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų stuburinių gyvūnų apsaugos pakeitimo protokolas
  Protocol of amendment to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS 170)
  Priimtas Strasbūre 1998 m. birželio 22 d.
  LR pasirašytas 2005.09.13.
  Įsigaliojo 2008.01.01
  Ratifikuota 2007-04-05 Nr. X-1078
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2007 m. Nr.49-1884.
 79. Susitarimas dėl mirusiųjų kūnų pervežimo
  Agreement on the Transfer of Corpses (ETS 80)
  Priimtas Strasbūre 1973-10-26.
  LR pasirašytas 2008-02-12.
  Įsigaliojo 2009-09-11.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. gegužės 21 d. įstatymu Nr. XI-269.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 101-4214.
 80. Europos vietos savivaldos chartijos papildomas protokolas dėl teisės dalyvauti vietos valdžios reikaluose
  Additional Protocol on the European Charter of Local Self-Government on the right to participate  in the affairs of a local authority (CETS 207)
  Utrechtas, 2009-11-16.
  Įsigaliojo 2012-11-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-2111.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012m. Nr. 96-4915.
 81. Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomas protokolas
  Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (ETS 191)
  Strasbūras, 2003-05-15.
  LR  pasirašyta 2010-12-02.
  Įsigaliojo 2012-11-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-2113.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012m. Nr. 85-4453.
 82. Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis
  Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS 197)
  Varšuva, 2005-05-16.
  LR pasirašytas 2008-02-12.
  Įsigaliojo 2012-11-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 21 d. įstatymu Nr.XI-2115.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 96-4916.
 83. (Nr. 201) Europos Tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos
  Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS Nr. 201)
  Lanzarote, 2007-10-25.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2013-08-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričiio 6 d. įstatymu Nr. XI-2368.
  Skelbta “Valstybės žiniose” 2012 Nr.136-6972.
 84. (Nr. 127) Konvencija dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje
  Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (ETS No. 127)
  Pasirašyta Strasbūre 1988-01-25 (Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2013-03-07).
  Įsigalioja 2014-06-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. lapkričio 14 d. įstatymu Nr.XII-597.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2013 m. Nr.130-6631.

 85. (Nr. 208) Protokolas, keičiantis Konvenciją dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje
  Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (CETS No. 208)
  Pasirašytas Paryžiuje 2010-05-27 (Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2013-03-07).
  Įsigalioja 2014-06-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2013 m. lapkričio 14 d. įstatymu Nr.XII-597.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2013 m. Nr.130-6631.

 86. (Nr. 196) Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos
  Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS 196)
  Varšuva, 2005-05-16 (Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2007-10-10 Strasbūre).
  Įsigalioja 2014-09-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2014 m. kovo 13 d. įstatymu Nr. XII-779.
  Skelbta TAR, i.k. 2014-04529.
  88.1. (Nr. 217) Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomas protokolas
  Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS 2017)
  Ryga, 2015-10-22 (Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2016-03-23).
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2019-01-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. XIII-1314.
  Skelbtas TAR, 2018-10-12, i. k. 2018-16157.

 87. (Nr. 205) Europos Tarybos konvencija dėl teisės susipažinti su oficialiais dokumentais
  Council of Europe Convention on Access to Official Documents (CETS No. 205)
  Trumsė, 2009-06-18.
  Įsigalioja 2020-12-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XI-2135 (su pareiškimu).
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 85-4452.

 88. (Nr. 220) Europos Tarybos konvencija dėl bendros kino filmų gamybos (pataisyta)
  Council of Europe Convention on Cinematographic Co-production (revised) (CETS 220)
  Strasbūras, 2017-01-30.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2019-01-01.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2017-06-19.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2018 m. gegužės 10 d. įstatymu Nr. XIII-1143 su išlyga.
  Skelbtas TAR, 2018-12-19, i. k. 2018-20794.

 89. (Nr. 198) Europos Tarybos konvencija dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo
  Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism
  Varšuva, 2005-05-16.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2015-10-28.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2020-08-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2020 m. sausio 28 d. įstatymu Nr. XIII-2806 su išlyga ir pareiškimais.
  Skelbta TAR, 2020-05-06, i. k. 2020-09597.

 90. (Nr. 218) Europos Tarybos konvencija dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius
  Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events
  Sen Deni, 2016-07-03.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2019 m. gruodžio 3 d. įstatymu Nr. XIII-2601.
  Lietuvos Respublikai įsigalioja 2021-04-01.
  Skelbta TAR, 2021-01-04, i. k. 2021-00035.

 91. (Nr. 215) Europos Tarybos konvencija dėl manipuliavimo sporto varžybomis

  Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions (CETS 215)

  Maglingenas (Makolinas), 2014-09-18.

  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2014-09-18.

  Neįsigaliojusi.

  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2024 m. birželio 6 d. įstatymu Nr. XIV-2685.

  Skelbta TAR, 2024-07-16, i. k. 2024-13093.