Artimiausi renginiai

Europos ateitis

Sukurta 2020.05.21

2019 m. gegužės mėn. Europos Parlamento rinkimuose balsavo daugiau kaip 200 mln. Europos piliečių. Didžiausias rinkėjų aktyvumas per dvidešimt metų rodo, kad ES piliečiai vis aktyviau dalyvauja Europos politikos procese ir juo domisi. Atsakydama į europiečių lūkesčius, ES Komisijos pirmininkė U. von der Leyen savo politinėse gairėse vienu iš šios Komisijos kadencijos prioritetų išskyrė ketinimą įsteigti Konferenciją dėl Europos ateities, kurioje piliečiai, pilietinė visuomenė, ES ir valstybių narių institucijos dalyvautų kaip lygūs partneriai sprendžiant ES ateities klausimus. 

Dvejus metus truksiančios Konferencijos tikslas – suteikti platformą, kurioje ES piliečiai, institucijos ir valstybės narės aptartų ES ateitį ir būdus, kaip padaryti ES veiksmingesnę.

2019 m. birželio mėn. Europos vadovai patvirtino ES strateginę darbotvarkę 2019-2024 metams. Darbotvarkėje daugiausia dėmesio skiriama keturiems pagrindiniams prioritetams:

  • piliečių ir laisvių apsaugai;
  • stiprios ir gyvybingos ekonominės bazės plėtojimui;
  • poveikį klimatui neutralizuojančios, žalios, teisingos ir socialinės Europos kūrimui;
  • Europos interesų ir vertybių propagavimui pasaulinėje arenoje. 

Lietuva identifikavo keletą esminių strateginės darbotvarkės prioritetų: 

  • inovacijos (baigti kurti tikrą visa europinę tyrimų ir inovacijų erdvę);
  • kurti įtraukią Europą (gilinti sanglaudą, vidaus rinką, investuoti į transporto ir energetikos tinklus), dėmesį skiriant tvariam augimui (klimato kaita, socialinės atskirties mažinimas);
  • stiprinti saugumą (bendrasis ES ir valstybių narių atsparumas hibridinėms grėsmėms, kova su dezinformacija, energetinio saugumo užtikrinimas, atvirumas kaimynystės šalims, pasirinkusioms europinę orientaciją).

Per dvejus metus truksiančią Konferenciją ketinama dar plačiau atverti kelią Europos piliečiams formuoti ES politiką. Konferencija padės sustiprinti europiečių ir jiems tarnaujančių institucijų ryšius tiek ES institucijose, tiek Lietuvoje. Remdamiesi sėkminga piliečių dialogų patirtimi, Konferencijos metu tikimės atviro, į rezultatus orientuoto, struktūruoto dialogo su pilietine visuomene.

ES institucijose ir valstybėse narėse vyksta pasirengimo Konferencijai darbai (jų ritmą koreguoja COVID-19 protrūkis): 

  • sausio 22 d. Europos Komisija išplatino komunikatą apie Konferenciją;
  • sausio 15 d. Europos Parlamentas priėmė atitinkamą rezoliuciją;
  • sausio 21 d. gaires bendrai ES Tarybos pozicijai dėl Konferencijos pateikė ir ES šiuo metu pirmininkaujanti Kroatija.

Artimiausiu metu turėtų būti patvirtinta bendra ES Tarybos pozicija (mandatas) dėl Konferencijos. Tada bus pradėtos trijų svarbiausių institucijų – Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos – derybos dėl bendros pozicijos Konferencijos klausimais.