Temos Žymėti visus

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms

Sukurta 2018.02.02 / Atnaujinta 2018.02.05 13:58

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Visuomenės informavimo skyriuje  (A lygis, 12 kategorija).

Pareigybės paskirtis. Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Visuomenės informavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga viešosios informacijos apie Užsienio reikalų ministerijos veiklą rengimui ir platinimui.

Specialūs reikalavimai.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kitą užsienio kalbą (rusų) – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos teikimą, kitais dokumentais, apibrėžiančiais visuomenės informavimo principus, tikslus ir priemones;
4. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu);
6. turėti nepriekaištingus rašymo lietuvių kalba įgūdžius, labai gerus rašymo anglų kalba įgūdžius;
7 išmanyti pagrindinius pranešimo spaudai rengimo principus ir kalbos kultūros taisykles;  turėti viešosios komunikacijos ir/ar visuomenės informavimo patirties, suprasti bendravimo su žiniasklaida ypatumus, turėti informacijos sklaidos patirties;
8. turėti labai geras tarptautinių santykių ir Lietuvos užsienio politikos žinias.
 

Funkcijos.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. užtikrina kokybišką pranešimų spaudai ir kitos visuomenės informavimo priemonėms skirtos teikiamos informacijos redagavimą ir operatyvų išleidimą, bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais ir diplomatinėmis atstovybėmis pranešimų spaudai rengimo ir platinimo klausimais;
2. prireikus, rengia ir skelbia informaciją Ministerijos socialiniuose tinkluose;
3. operatyviai teikia informaciją, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl ministerijos ir Lietuvos diplomatinių atstovybių komunikacijos, planuoja ir įgyvendina viešinimo kampanijas;
4. kaupia ir analizuoja duomenis apie informacijos sklaidos efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl Ministerijos veiklos viešinimo, rengia ataskaitų projektus;
5. koordinuoja interviu žodžiu su ministerijos atstovais (išskyrus ministrą);
6. atlieka kitus vadovybės tarnybinius pavedimus savo kompetencijos klausimais.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki vasario 22 d. įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel.: 8 5 2362620.

 

Naujienlaiškio prenumerata