Temos Žymėti visus

Lietuvos Respublikos URM skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms

Sukurta 2018.01.24 / Atnaujinta 2018.01.24 11:09

Pareigybės pavadinimas: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Paskirtis: Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga projektų, susijusių su Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių informacinėmis sistemų ir tinklų, valdymui.

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirties  projektų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti specializuota projektų valdymo programine įranga;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis, nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą, įgyvendinimą, saugos priemonių organizavimo užtikrinimą;
 • žinoti pagrindinius saugos politikos ir informacijos saugos principus, saugų informacinių sistemų ir duomenų  tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, standartus ar kitus šios srities dokumentų reikalavimus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
 • turėti šiuolaikinių kompiuterinių tinklų ir informacinių sistemų projektavimo, duomenų bazių valdymo sistemų, operacinių sistemų administravimo pagrindus, suvokimą ir patirtį;
 • sugebėti rengti teisės aktus, susijusių su informacinėmis technologijomis ar jos sauga, projektus;
 • žinoti ir turėti supratimą apie modernias informacines technologijas;
 • žinoti pagrindinius saugos politikos ir informacijos saugos principus, sugebėti analitiškai įvertinti, apibendrinti bei pasiūlyti galimus sprendimus darbe kylančiomis informacinių technologijų srities problemoms spręsti;    
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • užtikrina Ministerijos ir diplomatinių atstovybių informacinių sistemų projektų procesų valdymą (programavimo, identifikavimo, projekto rengimo, vykdymo bei vertinimo etapai);
 • planuoja informacinės sistemos funkcionavimui bei vystymui skirtus finansinius išteklius;
 • rengia ir derina investicinius projektu, užtikrina tinkamą lėšų panaudojimą, rengia ataskaitas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informacinės sistemos vystymo gairių projektus;
 • rengia ir teikia skyriaus vedėjui projektų valdymo metodiką;
 • dalyvauja projektuojant patalpas, kuriose bus diegiamos informacinės sistemos bei fizinės saugos priemonės;
 • vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais rengia, derina ir teikia perkamų paslaugų/prekių technines specifikacijas, derina sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
 • atlieka incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcijas, vadovaudamasis Departamento direktoriaus patvirtinta metodika;
 • rengia derina ir teikia technines specifikacijas, pirkimų dokumentus, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
 • rengia, derina ir sudaro sutartis, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Ministerijos ar kitų institucijų (tarpinstitucinėse) darbo grupėse, sprendžiančiose įvairius informacinių technologijų ir informacijos apdorojimo saugumo klausimus, svarbius ministerijos veiklai;
 • atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, esant poreikiui perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją bei techninę įrangą;
 • prireikus, pavaduoja Departamento darbuotojus;
 • atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
 • Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki 2018 m. vasario 12 d. įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija teikiama e. paštu [email protected], tel. 8 5 2362620.

Naujienlaiškio prenumerata