Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Finansų departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus finansininko pareigybę

Sukurta 2021.07.22 / Atnaujinta 2021.08.31 10:10

Skelbiama atranka į Finansų departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus finansininko, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę (A2 lygis, pareiginės algos koeficientas nuo 6,82 iki 8,25).

Darbuotojo funkcijos:

 1. informacinėje finansų valdymo ir apskaitos sistemoje registruoja pirminius apskaitos duomenis, užtikrina, kad užregistruoti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų pirminius apskaitos dokumentus;
 2. finansų valdymo ir apskaitos sistemoje pildo darbuotojų asmens kortelę (priimant naują darbuotoją), registruoja įsakymus, potvarkius ir kitus iš Personalo vadybos ir delegavimo departamento gaunamus dokumentus;
 3. siunčia ir tikrina diplomatinių atstovybių darbuotojų darbo laiko ir jų šeimos narių kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščius (įskaitant žiniaraščių šablonų rengimą);
 4. skaičiuoja diplomatinių atstovybių darbuotojų darbo užmokestį, atleidimus, atostogų kompensacijas, kitas su darbo užmokesčiu susijusias išmokas, su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijas diplomatinių atstovybių darbuotojams ir jų šeimos nariams išlaikyti;
 5. rengia darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių išmokų, su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijų išmokėjimo žiniaraščius ir teikia diplomatinėms atstovybėms;
 6. skaičiuoja atlyginimą už suteiktas paslaugas kultūros ir meno darbuotojams, dirbantiems užsienio lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose;
 7. rengia duomenis darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių išmokų, su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijų pervedimui į darbuotojų sąskaitas bankuose Lietuvoje;
 8. rengia duomenis mokėtino gyventojų pajamų mokesčio, apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų bei priskaitytų draudėjo privalomųjų draudimo įmokų pervedimams ir teikia juos Biudžeto ir finansų valdymo skyriui;
 9. finansų valdymo ir apskaitos sistemoje registruoja nepanaudotų atostogų ir socialinio draudimo mokesčių rezervą;
 10. vykdo sąnaudų, mokėtinų sumų, susijusių su atstovybių darbo užmokesčiu ir su darbo užmokesčiu susijusių išmokų, su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijų, apskaitą;
 11. vykdo sąnaudų, mokėtinų sumų, susijusių su atlyginimais už suteiktas paslaugas kultūros ir meno darbuotojams, dirbantiems užsienio lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose;
 12. teikia pranešimus apie apdraustuosius, kuriems valstybinis socialinis draudimas prasidėjo (sutuoktiniams) arba baigėsi, pranešimus išmokai skirti (ligos, motinystės-tėvystės, slaugai), pranešimus apie apdraustuosius socialiniu draudimu per ataskaitinį laikotarpį;
 13. rengia atstovybių darbuotojų ir apdraustųjų sutuoktinių valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų ketvirtines ataskaitas ir nustatytais terminais pateikia jas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
 14. rengia pažymas darbuotojams turto ir pajamų deklaravimui, kreditui gauti, pensijų ir pašalpų skyriams ir kitais atvejais;
 15. teikia informaciją tarpinių ir metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų sudarymui;
 16. pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas bei pažymas išorinėms institucijoms (Valstybės kontrolei, Finansų ministerijai, Seimo audito komitetui ir kt.);
 17. kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus funkcijoms atlikti, pagal kompetenciją rengia skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
 18. konsultuoja ministerijos ir diplomatinių atstovybių darbuotojus darbo užmokesčio ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių išmokų klausimais;
 19. dalyvauja metinėje inventorizacijoje;
 20. vykdydamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, atsiskaito skyriaus vedėjui už tarnybinių pavedimų vykdymą bei atsako už finansinės informacijos ir ataskaitų, teikiamų ministerijos vadovybei bei kontroliuojančioms institucijoms, teisingumą ir pateikimą laiku;
 21. vykdo kitas departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio užduotis, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Specialūs reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių ar rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei finansų valdymo ir apskaitos sistema Microsoft Dynamics NAV (Navision);
 5. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
 6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, diplomatinę tarnybą ir ministerijos veiklą;
 7. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
 8. mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 9. mokėti kaupti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 10. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai;
 11. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 12. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 1. asmens dokumento kopiją;
 2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. užpildytą pretendento anketą;

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami iki 2021 m. rugsėjo 13 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 73163).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected] arba tel.: 8 5 2362807.