Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Tunise Įkelta2018.02.20

Skelbiama trijų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Tunise. Europos Komisija numato išsiųsti 28 ilgalaikius ir 28 trumpalaikius stebėtojus.

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti pareigų URM Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Jungtinių Tautų ir globalios politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2018.02.19

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti pareigų LR užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Jungtinių Tautų ir globalios politikos skyriaus antrojo sekretoriaus pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį.

Užsienio reikalų ministerija skelbia atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Įkelta2018.02.19

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamente.

Atranka iš delegavimo rezervo į ESBO rinkimų stebėjimo misiją Rusijoje Įkelta2018.02.15

Skelbiama trijų trumpalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) planuojamą šių metų kovo 18 d. vyksiančių Rusijos Federacijos Prezidento rinkimų stebėjimo misiją. Misijos trukmė – nuo kovo 13 d. iki kovo 21 d.

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriuje Įkelta2018.02.13

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriuje  (A lygis, 13 kategorija).

Pareigybės paskirtis. Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti teisės aktų projektų rengime, teikti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, teikti išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat spręsti teisinius klausimus, susijusius su Užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų (toliau – diplomatinės atstovybės) administracine ir ūkine veikla.

Skelbiama atranka į vyresniojo specialiojo kurjerio, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę Įkelta2018.02.13

Specialiojo kurjerio pareigybė reikalinga įteikti traukiniuose supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus  Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal geležinkelio transportu tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose kviečia atlikti praktiką/stažuotę Įkelta2018.02.06

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose kviečia Lietuvos Respublikos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką/stažuotę. Praktikos metu susipažinsite su LR ambasados Nyderlanduose bei Hagoje esančių Tarptautinių organizacijų veikla, dvišaliais santykiais bei prisidėsite prie ambasados konsulinio skyriaus darbo ir įvairių renginių organizavimo.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2018.02.02

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Visuomenės informavimo skyriuje  (A lygis, 12 kategorija).

Skelbimas apie viešąjį aukcioną Įkelta2018.01.29

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione. Parduodamo turto sąrašą galite rasti čia.

Aukciono taisyklės.

 

Užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams Įkelta2018.01.22

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Kvietimas teikti projektus skelbiamas vadovaujantis Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-91.

Asociacijos ir viešosios įstaigos kviečiamos teikti paraiškas pagal šias Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V- 19 patvirtintas prioritetines temas:

  1. Parama valstybės užsienio politikai.

  2. Europos Sąjungos iššūkiai ir ateitis – viešosios diskusijos Lietuvoje skatinimas.

  3. „Globali Lietuva“ – lietuvių diasporos telkimas ir įtraukimas į Lietuvos gyvenimą.

  4. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis: valstybingumo ir pilietiškumo stiprinimas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 23 d. (nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena).

Teikiant projektą reikia nurodyti prioritetinę temą, pagal kurią yra teikiamas projektas. Tais pačiais kalendoriniais metais tai pačiai organizacijai finansavimas gali būti skiriamas daugiau nei vienam projektui tik tuo atveju, jei projektai yra parengti pagal skirtingas prioritetines temas.

Projektus vertins Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos komisija.

Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos projekto paraiška. Vienas egzempliorius (word ir pdf) formatu turi būti pateiktas elektroniniu paštu [email protected] ir vienas paštu adresu: Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Primename, kad prie užpildytos paraiškos pridedami šie dokumentai:

                 1. patvirtintos šių dokumentų kopijos:

                 1.1. organizacijos įstatų.

                 1.2. dokumento, įrodančio pareiškėjo teisę atstovauti organizacijai.

                  2. Apie organizaciją Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (gali būti pateikiamas  elektroninis sertifikuotas išrašas – prieigos raktas (kodas) ESI).

                 3. Pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.

                 Kartu su paraiška gali būti pateikiamos juridinių ir fizinių asmenų rekomendacijos.

Maksimali Užsienio reikalų ministerijos finansuojama projekto dalis –  10 000 Eur. Ministerija gali finansuoti ne daugiau kaip 60% numatomų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Kartu norėtume atkreipti dėmesį, kad 2017 m. sulaukta 63 paraiškų.  Pareiškėjai tikėjosi, kad URM visų projektų finansavimui  skirs 390 133,76 Eur. Finansavimas skirtas 15 projektų, kuriems buvo skirtas 40 796 Eur finansavimas. 2018 m. projektų įgyvendinimui planuojama skirti suma 50 000 Eur.

Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti projektų paraiškų priėmimo terminus ir skelbti naujus konkursus. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis tel. 87 065 2996 arba el. paštu [email protected]

Seminaras ES rinkimų stebėjimo misijų teisės analitikams Įkelta2018.01.09

2018 m.  sausio 30 – vasario 2 d. Briuselyje rengiamas seminaras ES rinkimų stebėjimo misijų teisės analitikams.

Prašymus galima teikti iki 2018 m. sausio 10 d. 24 val. Briuselio laiku tiesiogiai seminaro organizatoriams (ES rinkimų stebėjimo ir paramos demokratijai projektas EODS) adresu www.eods.eu/application.

Daugiau informacijos: http://www.eods.eu/posts/seminar-for-legal-analyst-la-in-eu-eoms.

Pridedama: skelbimas apie seminarą ir numatomas tolimesnių EODS mokymų grafikas.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms Įkelta2018.01.05

Pareigybės pavadinimas: Finansų departamento Europos Sąjungos programos finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Paskirtis. Finansų departamento (toliau – departamentas) Europos Sąjungos programų finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių (toliau – diplomatinės atstovybės) darbuotojų, išlaikomų iš Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ lėšų, darbo užmokesčiui skaičiuoti ir apskaityti, sisteminti, apibendrinti visas operacijas ir atvaizduoti jas buhalterinėje apskaitoje, teisės aktų, pagal priskirtas funkcijas, projektams rengti, nagrinėti, išvadoms bei pasiūlymams teikti.

ESBO rinkimų stebėjimo misija Rusijoje Įkelta2018.01.05

Skelbiama keturių ilgalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO)

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2017.10.25

Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus atašė pareigybė (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10) reikalinga kokybiškam Lietuvos pozicijų ES Konkurencingumo taryboje svarstomais klausimais parengimui laiku užtikrinti, įskaitant ir pateikimą ES institucijose, taip pat sklandžiam pasirengimui COREPER I posėdžiams užtikrinti, pagal ministerijos kompetenciją sekti Europos semestro ciklo vykdymą.

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia atlikti praktiką Įkelta2017.09.11

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje kviečia Lietuvos piliečius, baigusius  ne mažiau kaip 2 studijų kursus, arba absolventus, baigusius aukštąsias mokyklas ne vėliau kaip prieš 2 metus iki stažuotės pradžios, atlikti praktiką. Jos metu suteikiama galimybė pasisemti praktinių žinių, reikalingų darbui tarptautinių santykių srityje, gilinti žinias apie Europos Sąjungos  bendros užsienio ir saugumo politikos formavimą, susipažinti su Lietuvos atstovavimo šioje organizacijoje specifika, įgyti daugiašalės diplomatijos patirties bei pasisemti papildomos informacijos universitetinių studijų baigiamiesiems darbams.

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata