Artimiausi renginiai

Finansiniai šaltiniai

Sukurta 2016.05.26 / Atnaujinta 2021.02.24 11:40

Finansinės priemonės projektų iniciavimui

Švedijos institutas finansinė parama projektų iniciavimui

Švedijos institutas teikia finansinę paramą regioninių bendradarbiavimo projektų inicijavimui ar jau pradėto bendradarbiavimo plėtojimui. Projektai turi skatinti darnų vystymąsi (ekonominis augimas, aplinkosauga, socialinė atsakomybė) bei prisidėti prie regioninių ryšių ir tinkloveiklos plėtojimo. Būtina sąsaja su ES BJRS, ES Rytų kaimynystės politikos arba HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano iniciatyvomis.

  • Finansavimo dydis:  500 000 Švedijos kronų.  
  • Projektų įgyvendinimui  numatytos tematinės sritys – turi būti paskelbtos tinklapyje.
  • Būtina sąlyga – švedų partnerių dalyvavimas projekto įgyvendinime.
  • Projektų įgyvendintojais gali būti nacionalinės valdžios ir savivaldybių institucijos, agentūros, NVO ir verslo organizacijos. Galimi partneriai iš trečiųjų valstybių (Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos).

Daugiau informacijos rasite čia.

Finansinės priemonės projektų įgyvendinimui

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) programos

2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) programos padeda šalinti kliūtis bendravimui ir bendradarbiavimui siekiant bendrų tikslų, padeda spręsti bendras regiono problemas, dalintis idėjomis ir patirtimi.

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama 85% tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Parama išmokama įgyvendinus veiklas ir pateikus ataskaitas, t. y. kompensuojant patirtas išlaidas. Bendradarbiavimo veiklos yra prioritetinės, investicijoms yra numatyta maža lėšų dalis. Parama skiriama viešojo pobūdžio veikloms įgyvendinti ir tik tiems projektams, kuriuose bendrą veiklą vykdo projekto partneriai mažiausiai iš dviejų (bendradarbiavimo per sieną programose) arba trijų Europos Sąjungos valstybių (tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programose). Pagrindinis projekto partneris atsako už projekto įgyvendinimą. Projektai atrenkami atvirų konkursų būdu, parama skiriama geriausiai parengtiems projektams.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija koordinuoja šių programų įgyvendinimą Lietuvoje. Daugiau informacijos apie Interreg programas:

Europos struktūriniai ir investicijų fondai

ES sanglaudos politika – tai bendroji ES politika, kurios tikslas – mažinti išsivystymo skirtumus tarp ES regionų. ES sanglaudos politika įgyvendinama Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, įskaitant „Jaunimo užimtumo iniciatyvos“, ir Sanglaudos fondo lėšomis bei pasitelkiant kitas finansines priemones. 2014–2020 m. laikotarpio ES biudžete numatyta 351,8 mlrd. eurų (arba trečdalis viso ES biudžeto) skirti ES sanglaudos politikos tikslams:

  • ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslui;
  • Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui.

2014–2020 m. laikotarpiu pabrėžiama ES sanglaudos politikos sąsaja su strategijos “Europa 2020” tikslais – skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, tikintis kryptingai artėti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo link. Šio strateginio matmens nustatymas reiškia tai, kad ES sanglaudos politikos lėšomis siekiama strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų.

Daugiau informacijos apie ESI fondus:

Kiti finansiniai šaltiniai