linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Lietuvos pasirengimas JK išstojimui iš ES be susitarimo (No-deal)

Sukurta 2019.01.31 / Atnaujinta 2019.07.01 13:36

Lietuvoje rengiamasi visiems galimiems Brexit scenarijams, taip pat ir Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES be Susitarimo scenarijui (No-deal):

- Visos šalies institucijos pagal savo kompetenciją įvertina riziką, numato pasirengimo priemones savo kuruojamose srityse.

- URM koordinuoja šį darbą, o taip pat – analizuoja kitų valstybių narių patirtį, kartu su ambasada Londone informuoja lietuvių bendruomenę JK apie galimus pokyčius dėl Brexit ir su tuo susijusias konsulines paslaugas.

- Per Lietuvos Nuolatinę atstovybę ES dalyvaujama Europos Komisijos pasirengimo Brexit koordinaciniame procese, į parengties procesą įsitraukia visos Lietuvos ministerijos.

Pasirengimo etapai

2018 m. Lietuvos institucijos atliko galimų Brexit scenarijų įvertinimą (JK išstojimas su susitarimu ir be jo). Įvertintas politinis bei galimas finansinis poveikis Lietuvos įmokoms į ES biudžetą nesusitarimo atveju, papildomas pajėgumų poreikis muitinės srityje.

Lietuvos vyriausybė 2019 m. vasario 13 d. suformulavo politines gaires, įvardino principus teisėkūrai galimo JK išstojimo iš ES be susitarimo atveju:

 • ruošiantis galimam JK išstojimui iš ES be susitarimo būtina vadovautis strateginiais ilgalaikiais Lietuvos interesais. Bendradarbiavimas su JK yra ypatingai svarbus Lietuvai saugumo politikos ir ekonominiu požiūriu, mūsų šalis sieja glaudūs žmogiškieji ryšiai. Svarbu tai išlaikyti. 
 • taikyti pereinamąjį laikotarpį iki 2020 metų pabaigos ar vėlesnės datos, kol įsigalios naujas teisinis ES ir JK reguliavimas;
 • Pereinamuoju laikotarpiu nustatyti maksimaliai palankų teisinį reguliavimą Lietuvoje gyvenantiems JK piliečiams dėl jų teisinio statuso bei socialinių ir sveikatos apsaugos garantijų, taip pat atleisti iki JK išstojimo iš ES į Lietuvą atvykusius JK piliečius nuo rinkliavų už leidimų gyventi išdavimą;
 • Pereinamuoju laikotarpiu išlaikyti mokestinės aplinkos JK piliečiams ir verslo subjektams tęstinumą, t.y. išlaikyti esamą nacionalinį teisinį reguliavimą, JK prilyginant ES ir Europos ekonominės erdvės šalims;
 • Pereinamuoju laikotarpiu užtikrinti Lietuvos piliečių, kurie gyvena JK,  Lietuvoje įgytų teisių tęstinumą socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir mokslo srityse;
 • Taikant vienašales priemones siekti abipusiškumo su JK, įskaitant tarptautinių sutarčių pagrindu;
 • Taikyti abipusiškumą tais atvejais, kai JK nustatys palankesnes sąlygas Lietuvos piliečių ir verslo subjektų atžvilgiu.

2019 m. vasario 13 d. Vyriausybė iš esmės pritarė URM parengtam konsoliduotam nacionalinių Teisėkūros priemonių sąvadui, kurį sudaro trijų lygių priemonės:

1) Įstatymai ir vyriausybės nutarimai 

2) Ministrų įsakymai

3) Pasiūlymai dėl tarptautinių sutarčių sudarymo.

Vyriausybės nutarimu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su pasirengimu galimam Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos, projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui) pateikė 19 įstatymų projektų (22 pakeitimus) Seimui svarstyti skubos tvarka.

Pakeitimais siekiama atsižvelgti į strateginį Lietuvos interesą - išlaikyti kuo geresnius santykius su JK jai išstojus iš ES, neapribojant iki išstojimo Lietuvoje gyvenančių JK piliečių teisių dėl to, kad jie nustos būti ES piliečiais. Taip pat siekiama JK gyvenančių lietuvių interesų gynimo. Įstatymų pakeitimai susiję su užsieniečių teisine padėtimi, socialine apsauga, sveikatos reikalais, mokesčiais ir finansais, švietimu, dokumentų išdavimu LR piliečiams užsienyje.

Įstatymų paketas Seimo plenarinėje sesijoje pristatytas 2019 m. kovo 26 d., balandžio 11 d. – įstatymai patvirtinti.

Plačiau apie priimtas įstatymų pataisas: 

19 įstatymų, skirtų JK išstojimui iš ES, paketas, patvirtintas 2019 m. balandžio 11 d.
Keičiami įstatymai Pakeitimai
Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Iki išstojimo LR gyvenantiems JK piliečiams ir jų šeimos nariams skiriama 9 mėn. po Brexit gauti leidimą laikinai gyventi LR (pakeisti iš leidimo, skirto ES piliečiams).
Už leidimo išdavimą neimama rinkliava.
Po Brexit atvykusiems JK piliečiams ir jų šeimos nariams supaprastinamas leidimo laikinai gyventi gavimas. Leidimą galės gauti ketinantis LR dirbti ar užsiimti kita teisine veikla asmuo. Leidimo dirbti JK piliečiams nereikės. Ši nuostata ilgainiui turėtų būti išplėsta ekonomiškai stipriausių G7 ir EBPO šalių piliečiams.

Socialinių garantijų įstatymų paketas

 • Išmokų vaikams įstatymas
 • Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
 • Paramos mirties atveju įstatymas
 • Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
 • Šalpos pensijų įstatymas
 • Tikslinių kompensacijų įstatymas
 • Socialinio draudimo pensijų įstatymas
Valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Išmokų vaikams (vienkartinės ir periodinės išmokos, užtikrinančios finansinę paramą šeimoms), neįgaliųjų socialinės integracijos (užtikrinamos neįgaliųjų lygios teisės ir galimybės), paramos mirties atveju (nustatomi paramos gavėjai), piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams (nustatomi pramos teikimo principai), šalpos pensijos (nustato asmenis, kurie gauna mėnesines išmokas, užtikrinančias minimalias pajamas), tikslinių kompensacijų (nustato išmokas ir asmenis, kuriems skiriama nuolatinė slauga ar priežiūra) suteikiamos leidimą laikinai gyventi LR turintiems JK piliečiams ir jų šeimos nariams tokia pat apimtimi kaip ES VN piliečiams.
Stažas, įgytas JK iki Brexit, įskaitomas ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.
Asmenys, kurie iki JK išstojimo iš ES dienos buvo komandiruoti iš šios valstybės į LR ir kuriems, vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, buvo nustatyta JK taikytina teisė, išlaiko savo statusą iki nustatyto komandiravimo termino pabaigos.
Mokslo ir studijų įstatymas Nuo Brexit iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus suvienodintos sąlygos ir teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą, studijų kainos kompensavimą ir paramą studentams užsieniečiams, ES valstybių narių, JK,  ELPA valstybių piliečius, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų šeimos nariams.
Sveikatos draudimo įstatymas Iki Brexit LR gyvenę JK piliečiai ir jų šeimos nariai išlieka draudžiamais asmenimis. Taip pat draudžiamais asmenimis lieka JK piliečiai, studijuojantys LR, jei studijas pradėjo iki Brexit.

Finansų ir mokesčių įstatymų paketas

 • Pelno mokesčio įstatymas
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
 • Rinkliavų įstatymas
 • Labdaros ir paramos įstatymas
Buhalterinės apskaitos įstatymas
Nustatomas 2 metų pereinamas terminas pelno, gyventojų pajamų mokesčio, labdaros teikimo klausimais, kuriuo JK traktuojama kaip ES valstybė narė.
Rinkliavų įstatymo pakeitimas 9 mėn. pereinamuoju laikotarpiu atleidžia JK piliečius ir jų šeimos narius piliečius nuo rinkliavos leidimui gyventi gauti.
2 metus nuo Brexit buhalteriniu profesionalu pripažįstamas ir JK pilietis.
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas ES valstybių narių piliečiams, JK iki Brexit įgijusiems profesines kvalifikacijas, kurių rengimas yra suderintas ES, ir siekiantiems profesinių kvalifikacijų pripažinimo LR, sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti reglamentuojamas profesines kvalifikacijas LR.

Įstatymų paketas, skirtas LR piliečiams Jungtinėje Karalystėje

 • Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas
Konsulinis statutas
Pataisos leis URM greičiau aptarnauti LR piliečius užsienyje. Planuojama dirbti su išorės paslaugų teikėjais priimant prašymus pasams ir asmens tapatybės kortelėms.
Išvykstamosios konsulinės misijos į vietoves, iš kurių LR ambasados ir konsulatai yra sunkiai pasiekiami, bus rengiamos ne tik iš konsulinių įstaigų užsienyje, bet ir iš URM Vilniuje.
Dalį techninių konsulinių funkcijų konsulinėse įstaigose galės atlikti ne tik diplomatai, bet ir įgalioti darbuotojai.

 

Naujienlaiškio prenumerata