Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento NATO, JAV ir Kanados skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas

Sukurta 2020.09.14 / Atnaujinta 2020.09.14 17:17

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento NATO, JAV ir Kanados skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį. Pareiginės algos koeficientas 7,7, priedo už rangą koeficientas - 1,8.

 

 

Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento (toliau – Departamentas) NATO, JAV ir Kanados skyriaus (toliau – Skyrius) antrojo sekretoriaus pareigybė reikalinga padėti kuruoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su Lietuvos – Jungtinių Amerikos Valstijų dvišaliais politiniais santykiais, o taip pat padėti įgyvendinti kitas su skyriaus veikla susijusias funkcijas.

 

Specialieji reikalavimai

Diplomatas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš jų anglų kalbą - ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kitą užsienio kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis;

5. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;

6. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dvišalių santykių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis problematiką ir aktualijas;

7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

 

 

Funkcijos

Šias pareigas einančio diplomato funkcijos:

1. kuruoja Lietuvos Respublikos dvišalio politinio bendradarbiavimo su JAV bei jo plėtojimo klausimus;

2. analizuoja JAV vidaus ir užsienio politiką bei, esant reikalui,  teikia siūlymus dėl Lietuvos pozicijos;

3. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pareigūnų vizitus į JAV, bei JAV pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką;

4. organizuoja ir/arba prisideda organizuojant atitinkamus viešus renginius, prisidedančius prie JAV ir Lietuvos dvišalių santykių viešinimo;

5. kuruoja garbės konsulų JAV veiklos klausimus;

6. kuruoja JAV pareigūnų apdovanojimų klausimus;

7. bendradarbiauja su ministerijos padaliniais ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis kuruojamų klausimų temomis;

8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijų padaliniais ir pareigūnais (Prezidentūra, Seimu, Vyriausybės kanceliarija, Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentu ir kt.) kuruojamų klausimų temomis;

9. bendradarbiauja su atitinkamais JAV valstybės institucijų padaliniais ir pareigūnais kuruojamų klausimų temomis;

10. rengia pokalbių temas, pažymas, kalbų projektus, pranešimus spaudai, atsakymus į klausimus kuruojamų klausimų temomis;

11. renka ir apibendrina informaciją kuruojamais klausimais;

12. teikia medžiagą kassavaitiniams URM direktorių posėdžiams kuruojamais klausimais;

13. kuruoja Skyriaus administracinius ir finansinius, strateginio planavimo įgyvendinimo, archyvo tvarkymo klausimus;

14. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento ir Skyriaus vadovybės tarnybinius pavedimus.

 

 

 

Pretendentai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);
  3. užpildytą Asmens, pretenduojančio į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
  4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  5. aukštąjį universitetinį išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
  6. anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);
  7. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm);
  8. kitus dokumentus, liudijančius, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, ir jų kopijas.

 Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. rugsėjo 16  d. iki 2020 m. rugsėjo 23 d. (įskaitytinai) darbo dienomis Užsienio reikalų ministerijoje iš anksto sutartu laiku arba siunčiami registruotu laišku adresu: Užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Dėl tikslaus laiko paskyrimo ar išsamesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu [email protected].