Temos Žymėti visasAtžymėti visus

linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Lietuvos diplomatai užsienyje pagerbė iškilių lietuvių ir Lietuvai nusipelniusių užsieniečių atminimą

Sukurta 2018.11.02 / Atnaujinta 2018.11.05 17:09
   Lietuvos diplomatai užsienyje pagerbė iškilių lietuvių ir Lietuvai nusipelniusių užsieniečių atminimą
   Lietuvos diplomatai užsienyje pagerbė iškilių lietuvių ir Lietuvai nusipelniusių užsieniečių atminimą
   Lietuvos diplomatai užsienyje pagerbė iškilių lietuvių ir Lietuvai nusipelniusių užsieniečių atminimą
   Lietuvos diplomatai užsienyje pagerbė iškilių lietuvių ir Lietuvai nusipelniusių užsieniečių atminimą
   Lietuvos diplomatai užsienyje pagerbė iškilių lietuvių ir Lietuvai nusipelniusių užsieniečių atminimą

   Minint Visų šventųjų dieną ir Vėlines, Lietuvos diplomatai užsienyje lankė šaliai nusipelniusių asmenybių, iškilių diplomatų ir visuomenės veikėjų, palaidotų užsienyje, kapus.

   Mirusiųjų atminimo dienos išvakarėse Lietuvos Respublikos ambasados Vengrijoje darbuotojai ir lietuvių bendruomenės Vengrijoje nariai tęsė tradiciją ir pagerbė per 1956 metų Vengrijos revoliuciją kritusių kovotojų už laisvę atminimą. Spalio 29 dieną lietuviai padėjo vainikus bei uždegė atminimo žvakeles Budapešto Naujosiose bei Kerepešio kapinėse, kuriose žuvusiųjų atminimui įamžinti pastatyti lietuviški koplytstulpiai. Taip pat buvo aplankytas Lietuvai daug nusipelniusio, šiemet mirusio baltisto, literatūrologo, kritiko, lietuvių literatūros vertėjo, lingvistinių, literatūrologijos knygų ir straipsnių autoriaus Endrė Bojtaro kapas.

   Artėjant Vėlinėms, Lietuvos konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius padėjo vainikus bei uždegė žvakutes ant 1919-1920 metais žuvusių Lietuvos karių kapų Seinų bei Berznyko kapinėse. Kaip ir kiekvienais metais konsulato darbuotojai taip pat pagerbė ir lietuvių poeto Seinų vyskupo Antano Baranausko atminimą.

   Lietuvos Generalinio konsulato Sankt Peterburge darbuotojai kartu su lietuvių bendruomenės nariais Vėlinių išvakarėse aplankė Levašovo Politinių represijų aukų memorialą, padėjo gėlių prie kryžiaus lietuviams, negrįžusiems į tėvynę bei prie dviejų vardinių lentelių – dailininkui ir rašytojui Juozui Jurkūnui ir inžinieriui Masaičiui. Simbolinė atminimo lenta 1938 metais sušaudytam lietuvių kilmės rašytojui ir dailininkui Juozui Jurkūnui atidengta 2017 metais konsulato pastangomis.

   Lietuvos ambasadorius Remigijus Motuzas ir pirmasis sekretorius Vadimas Lucenko Vladimiro mieste pagerbė tarpukario užsienio reikalų ministro, arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimą. Senosiose kapinėse buvo aukojamos mišios ir prisimintas tragiškas jo gyvenimas. Lietuvos diplomatai taip pat padėjo gėlių ir prie žinomų lenkų, ukrainiečių, estų ir japonų politiniams kaliniams atminti įrengtų paminklinių lentų, esančių bendrame memoriale.

   Minint Visų šventųjų dieną ir Vėlines, Lietuvos ambasados Baltarusijoje diplomatai aplankė masinių žudynių Červenėje vietą, kur padėjo gėlių, uždegė žvakes ir tylos minute pagerbė tragiškai žuvusius lietuvius. Netoli Minsko esančio Červenės miestelio pakraštyje 1941 m. naktį iš birželio 22 d. į birželio 23 d. iš Kauno kalėjimo autobusais išvežta apie 100 kalinių, iš kurių dauguma pateko į Minsko kalėjimą. Minske buvo atskirta ir sušaudyta 15-17 nuteistųjų, o likusieji, kartu su 2000 kitų kalinių pėsčiomis išvaryti prie Červenės miestelio, kur buvo sušaudyti. Tarp žuvusiųjų Červenėje – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Bizauskas, kalbininko Jono Jablonskio sūnus, diplomatas Jonas Jablonskis, Vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika, pulkininkas Balys Giedraitis ir kiti žymūs to meto Lietuvos veikėjai.

   Lietuvos generalinio konsulato Gardine diplomatai kartu su Gardino lietuvių bendruomenės nariais uždegė atminimo žvakeles ant ilgamečio Gardino lietuvių visuomeninio susivienijimo „Tėvynė“ pirmininko bei įkūrėjo Algimanto Dirginčiaus kapo. Algimantas Dirginčius (1938 – 2018) savo aktyvia veikla itin svariai prisidėjo prie lietuvybės puoselėjimo Baltarusijoje.  

   Lietuvos ambasados Sakartvele (Gruzijoje) diplomatai Visų šventųjų dienos išvakarėse lankėsi Tbilisio Petro ir Povilo kapinėse, kuriose nuo seno buvo laidojami kitataučiai. Čia nuo 2012 metų stovi lietuviškas kryžius per karus žuvusiems lietuviams, tremtiniams ir kitiems tautiečiams, kurių kapavietės Sakartvele nėra žinomos. Ambasados darbuotojai prie kryžiaus uždegė atminimo žvakeles.

   Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms, Ambasados Lenkijoje darbuotojai  aplankė poeto Juozo Kėkšto kapą Varšuvos šiaurinėse kapinėse ir pagerbė poeto atminimą.

   Lapkričio 1-ąją, minint Visų šventųjų dieną, ministras patarėjas, atliekantis laikinojo patikėtinio funkcijas Austrijoje Mindaugas Rukštelė su ambasados darbuotojais aplankė nepriklausomos Lietuvos politinio veikėjo, bankininko, Lietuvos Steigiamojo Seimo 1920-1922 nario Stasio Digrio (gim. 1886 m. gruodžio 27 d. Kėdainių apskrityje, mirė 1959 m. gruodžio 15 d. Vienoje) bei jo šeimos narių kapą Vienoje, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes.

   Lapkričio 1 dieną Lietuvos ambasados Armėnijoje darbuotojai aplankė Antaninos Povilaitytės Mahari (1924-2018) Lietuvos tremtinės, rašytojos kapą ir pagerbė jos atminimą. Antanina Povilaityte Mahari – žymaus  Armėnijos rašytojo ir poeto Gurgeno Mahari (1903-1969) našlė. Po tremties Sibire ji gyveno Jerevane.

   Ambasados Vokietijoje darbuotojai aplankė Hermanno Sudermanno kapą Berlyno Grunewald kapinaitėse. Šilutės rajone Macikuose gimęs rašytojas ir dramaturgas Hermanas Zudermanas savo kūryboje nemažai dėmesio skyrė Klaipėdos krašto lietuvninkų papročiams ir buičiai, taip pat ir Nemuno žemupio ir Kuršių Nerijos gamtovaizdžiams. Sužavėtas Zudermano literatūrinio meistriškumo vokiečių kritikas Paul Fechter vadino jį „Rytų Balzaku“.

   Visų šventųjų dienos ir Vėlinių išvakarėse Lietuvos ambasados Vašingtone darbuotojai aplankė Vašingtone ir jo apylinkėse palaidotų Lietuvos diplomatų kapus. Buvo aplankyti Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Vašingtone (1935–1957 m.) Povilo Žadeikio ir laikinojo reikalų patikėtinio Vašingtone (1957–1976 m.) Juozo Kajecko, poeto Henriko Radausko kapai. 

   Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių dienoms, Lietuvos konsulato Niujorke darbuotojai aplankė iškilios tarpukario Lietuvos diplomatės Magdalenos Avietėnaitės (1892-1984) ir Lietuvos visuomenės ir politinės veikėjos Jadvygos Tūbelienės (1891-1988) kapus Putnamo (Konektikuto valstija) vienuolyno Dangaus vartų kapinėse. Jie taip pat pagerbė Bruklino Cypress Hills kapinėse Niujorke palaidotų lietuvių, tarp jų Steigiamojo Seimo atstovės, 1926 m. Trečiojo Seimo vicepirmininkės, žurnalo „Moteris“ vyr. redaktorės Magdalenos Draugelytės-Galdikienės  (1891-1979), žymaus lietuvių dailininko Adomo Galdiko (1893-1969), rašytojo Antano Škėmos (1911-1961) atminimą.

   Minint Visų Šventųjų dieną Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje kolektyvas ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės organizacijų atstovai apsilankė Londono St. Patrick‘s kapinėse pagerbti diplomatų Broniaus Kazio Balučio ir Vinco Balicko bei kunigų Kazimiero Matulaičio ir Aleksandro Gerybos atminimo.

   Minint Visų šventųjų dieną ir Vėlines, generalinis konsulas Los Andžele Darius Gaidys aplankė Lietuvos krepšinio krikštatėviu laikomo Prano Lubino (1910-1999), ilgamečio Lietuvos garbės generalinio konsulo Vytauto Čekanausko (1929-2009) kapus bei pagerbė kitų Los Andžele palaidotų lietuvių atminimą.

   Lietuvos ambasados Švedijos Karalystėje darbuotojai aplankė Stokholmo Norra kapinėse palaidoto žinomo Lietuvos diplomato ir rašytojo Igno Jurkūno-Šeiniaus kapą.

   Lietuvos generalinė konsulė San Paule Laura Tupe Araçá kapinėse aplankė San Paule palaidoto, čia 1938–1957 m. tarnavusio Lietuvos konsulo Aleksandro Polišaičio kapą, taip prisijungdama prie tradicijos pagerbti ir užsienyje palaidotus iškilius Lietuvos žmones.

   Lietuvos ambasados Paryžiuje atstovai apsilankė Saint-Maur-des-Fossés miesto, įsikūrusio Paryžiaus pietrytinėje dalyje, kapinėse ir pagerbė jose besiilsinčio žymaus lietuvių diplomato, aktyvaus Prancūzijos lietuvių bendruomenės veikėjo, pirmojo Lietuvos ambasadoriaus prie Europos Sąjungos ir NATO Adolfo Venskaus ir jo sutuoktinės Birutės Šlepelytės-Venskus atminimą.  Ambasados atstovai taip pat apsilankė Pantin miesto kapinėse, kur pagerbė žymaus lietuvių dailininko, ilgus metus gyvenusio ir kūrusio Prancūzijoje, Vytauto Kasiulio ir jo sutuoktinės Bronės Kasiulienės atminimą.

   Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas ir pirmasis sekretorius Vadimas Lucenko Vladimiro mieste pagerbė tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro, arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimą. Senosiose Kniaz-Vladimiro kapinėse, kur palaidotas M. Reinys, buvo aukojamos mišios, prisimintas tragiškas jo gyvenimas ir likimas bei daug iškentėjusi, tačiau nepalūžusi dvasia. Taip pat Lietuvos diplomatai padėjo gėlių ir prie žinomų lenkų, ukrainiečių, estų ir japonų politiniams kaliniams atminti įrengtų paminklinių lentų, esančių bendrame memoriale. Diplomatai taip pat susitiko su katalikiškos Šv. Rozarijaus parapijos kunigu tėvu Sergėjumi Zujevu bei Vladimiro miesto bendruomene.

   Latvijoje buvo pagerbtas Latvijos lietuvių sąjungos pirmininko Augustino Liepinio, choriografės Aldonos Gribulės, kanauninko kunigo Augustino Liepinio, Lietuvių gimnazijos direktoriaus A. Buivydo ir kitų atminimas.

   Minėdami Vėlines, Visų mirusiųjų minėjimo dieną, lapkričio 2 dieną Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje Ričardas Šlepavičius, Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas, kiti diplomatai, Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos kunigai ir Italijos lietuvių bendruomenės nariai dalyvavo Mišiose istorinėse Verano kapinėse. Mišias už mirusius aukojęs Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius Audrius Arštikaitis kalbėjo apie tikinčiųjų santykį su istorine atmintimi ir bendruomenės vienybės palaikymą.

   Lapkričio 1 dieną ambasadorė Belgijos Karalystei Rita Kazragienė ir ambasadorius prie NATO Vytautas Leškevičius drauge su lietuvių bendruomenės nariais lankė Briuselio Ikselio kapinėse palaidoto Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Lanskoronskio kapą. Juozas Lanskoronskis (1893–1980) – Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas, nuo 1937 metų – Lietuvos karinis atašė Prancūzijoje ir Belgijoje. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto veikloje.

    

    

   Susijusios naujienos Visos naujienos »

   Naujienlaiškio prenumerata