Korupcijos prevencija

Sukurta 2015.11.18 / Atnaujinta 2020.11.19 15:09

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Praneškite apie korupciją

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Užsienio reikalų ministerijoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, prašome kreiptis į Užsienio reikalų ministerijos generalinę inspekciją el. paštu [email protected] arba telefonu +370 706 5 2658. Užtikrinama besikreipiančiojo asmens duomenų apsauga ir suteiktos informacijos konfidencialumas. Pageidaujant galima gauti informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi pranešimo pagrindu.

Apie korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Užsienio reikalų ministerijoje už korupcijos prevenciją atsakinga Generalinė inspekcija. Generalinis inspektorius Virgilijus Petkevičius, el. p. [email protected], tel. +370 706 5 2658.

 • Korupcijos prevencijos programos
  Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. 2015 m. birželio 17 d. Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą. Programos strateginis tikslas – sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą viešajame ir privačiame sektoriuose, pasiekti, kad: Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2025 metais būtų ne mažesnis nei 70 balų.

  Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos kovos su korupcija priemones, Užsienio reikalų ministerija dalyvauja Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatų bei priemonių derinime, pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemones bei teikia kovos su korupcija ataskaitas.
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243, Užsienio reikalų ministerija atlieka teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimą.

  URM parengtas antikorupcinio vertinimo pažymas galima rasti www.lrs.lt.
 • Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas ministerijoje
  Užsienio reikalų ministerija, siekdama, kad ministerijoje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, ir vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymu,  bendradarbiauja su Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl informacijos apie kandidatus, siekiančius užimti tam tikras pareigas ministerijoje, gavimo.

  Pareigybių, į kurias skiriant asmenį prašoma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti informaciją pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašas

Korupcijos rizikos analizė ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ir savivaldybių įstaigų procedūras bei procesus, STT atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą  antikorupciniu požiūriu. Remiantis analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti. Korupcijos rizikos analizė Užsienio reikalų ministerijoje atlikta nebuvo.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti bei šalinti.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas kiekvienų metų III ketvirtį.