Apie strategiją

Sukurta 2016.05.26 / Atnaujinta 2016.06.20 07:49

ES Baltijos jūros regiono strategija (ES BJRS) yra pirmoji Europos Sąjungos (ES) vidaus regioninė strategija. Jos tikslas – stiprinti beveik 100 000 000 gyventojų turinčių Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimą. Dirbdamos kartu šalys gali įveikti iškilusius ir ateityje kilsiančius bendrus iššūkius bei užtikrinti tvarų Baltijos jūros valstybių-kaimynių augimą. Strategija taip pat prisideda prie pagrindinių Europos Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo ir stiprina regiono integraciją.

Strategiją įgyvendina 8 ES valstybės narės (Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva ir Lenkija), kuriose iš viso gyvena beveik 100 milijonų gyventojų. Kadangi šalys turi bendrų bruožų ir iššūkių, joms yra būtina suvienyti jėgas ir dirbti kartu. Todėl įgyvendinant ES BJRS yra  siekiama trijų pagrindinių tikslų – apsaugoti jūrą, suvienyti regioną ir padidinti jo gyventojų gerovę.

2009 m. spalio 26 d. ES Taryba patvirtino Europos Komisijos komunikate pasiūlytą ES BJRS. Galutinai strategijai buvo pritarta 2009 m. spalio 29 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

ES BJRS yra pateikiama kaip komunikatas ir veiksmų planas. Komunikatas yra oficialus valstybių pareiškimas, kuriuo numatomi bendri Baltijos jūros regiono šalių tikslai. Veiksmų plane yra išdėstyta 13 politinių sričių,  4 horizontalūs  veiksmai ir prioritetinių projektų (angl. flagship projetcs) pavyzdžiai. Šie projektai apima energetikos, transporto, aplinkosaugos, inovacijų, mokslinių tyrimų, nusikalstamumo mažinimo, švietimo, turizmo ir kitas sritis.

Atsižvelgiant į kintančią aplinką, ES BJRS veiksmų planas yra reguliariai atnaujinamas. Paskutinį kartą - 2015 m. birželio mėnesį.

Nors ši strategija yra vidinė ES strategija ir yra skirta jos narėms, tačiau į Strategijos įgyvendinimą siekiama įtraukti ir Sąjungai nepriklausančias valstybes (pvz., Rusiją, Norvegiją). Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, kurios nėra ES valstybės narės, yra ypač svarbus vykdant su Baltijos jūros tarša ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius regiono projektus.

Ši strategija pati savaime nėra finansinė priemonė. Tai reiškia, jog Strategijos projektai yra įgyvendinami juos finansuojant iš jau egzistuojančių šaltinių. Tam naudojami esami Europos Sąjungos fondai bei programos, pavyzdžiui, Europos Sąjungos struktūrinė parama, nacionalinės, regioninės, tarptautinių institucijų lėšos ir privatusis kapitalas.

Taigi, ES Baltijos jūros regiono strategija įkūnija palyginti naują makroregioninio bendradarbiavimo koncepciją, t. y. efektyvesnį egzistuojančių finansinių išteklių koordinavimą ir naudojimą. Be to, tikimasi, kad Strategija padės efektyviau išnaudoti ES finansinių priemonių teikiamas galimybes siekiant maksimalios sinergijos.

Lietuva įgyvendindama ES BJRS veiksmų planą kartu su kitomis valstybėmis koordinuoja dviejų politinių sričių įgyvendinimą. Lietuvai yra patikėta:

  • stiprinti tvarų žemės ūkį, miškininkystę, žuvininkystę (koordinuojama kartu su Suomija, Švedija ir Šiaurės ministrų taryba, Lietuva atsakinga už bendro veiksmo „Sustiprinti bendrą kaimo plėtros programų poveikį“ koordinavimą);
  • gerinti vidaus ir išorės transporto jungtis (koordinuojama kartu su Švedija).

Naujienlaiškio prenumerata