Laikinas pasas

Sukurta 2019.05.22 / Atnaujinta 2020.09.14 10:11

Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę, kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atvejai, kada gali būti išduodamas laikinas pasas

Laikinas pasas gali būti išduodamas, jeigu Lietuvos Respublikos piliečiui išduotas (turimas) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas:

 • Buvo prarastas;
 • Tapo netinkamas naudoti;
 • Pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • Pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

Laikino paso išdavimo tvarka

Laikiną pasą išrašo ir išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Laikino paso išdavimo ir galiojimo terminai

Sutikrinęs duomenis ir nustatęs asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo konsulinėje įstaigoje dienos, priima sprendimą dėl laikino paso išdavimo. Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip vienus metus.

Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu:

 • Atsiima naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;
 • Išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

Dokumentai, prašant išduoti laikiną pasą

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą;
 • Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 • 2 ne senesnes nei 6 mėn. nuotraukas, kurių dydis - 40x60 mm, gali būti 35x45 mm, svarbu, kad atstumas nuo smakro iki viršugalvio būtų 31-35 mm. Nuotraukos turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (Žin., 2006, Nr.93-3657) patvirtintus nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje pateikiami nuotraukų asmens dokumentams pavyzdžiai.
 • Dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiančius prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.

Pilietis nurodytus dokumentus pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki vienų metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus teisėtas atstovas kartu pateikia atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Laikino paso atsiėmimas

Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga laikiną pasą siųstų konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu, jis turi apmokėti siuntimo išlaidas.

Konsulinis mokestis

Laikino paso išdavimo konsulinis mokestis yra 50 eurų. Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto į ambasados banko sąskaitą.

Sąskaitos rekvizitai:

UniCredit Bank Austria AG

Empfänger: Botschaft der Republik Litauen, Wien

IBAN: AT49 1100 0012 1001 1100

BIC: BKAUATWW

 

Laikino paso išdavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata